23. července 2024

Téma: Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Ten deklaruje podle stanovených výpočtových kritérií energetické parametry budovy a její tabulkovou potřebu provozní energie, tedy kolik kWh je potřebných na její tabulkový provoz. Při koupi automobilu se posuzuje např. výrobcem deklarovaná spotřeba pohonných hmot, při koupi ledničky nebo LED svítidla je výběr ovlivněn energetickým štítkem, který při tabulkovém provozu stanovuj roční spotřebu elektrické energie výrobku při jeho používání. V případě budovy je PENB obsáhlejším dokumentem, který vlastníkovi budovy přináší stejné informace pro jeho rozhodování, pro nájemce představu o budoucích předpokládaných provozních nákladech.

V budovách užívaných orgány veřejné moci nebo jimi zřízenými organizacemi, tedy v sídlech vedení obcí, krajů nebo státu, v budovách škol, nemocnic atd., musí být zpracovaný PENB viditelně vyvěšen.

Zpracovat PENB může energetický specialista, který je na základě ověření svých znalostí zapsán ve veřejně přístupném seznamu vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu a prokazuje se vydaným osvědčením. Každý zpracovaný PENB je nutné jeho autorem – energetickým specialistou – evidovat v databázi MPO, která přiděluje identifikační číslo. Bez něj je PENB neplatný.

Podmínky pro zpracování

V oblasti stavebnictví a nemovitostí stále převažuje názor, že se jedná o zbytečný dokument, který stojí jen peníze. Mnoho PENB se tak zpracovává jen formálně, bohužel hlavně v oblasti veřejné správy. Ta vypisuje výběrová řízení s jediným kritériem – nejnižší cena za zpracování. Zpracovatelé, často z opačných konců republiky, vydávají podklady a výpočty v extrému jen podle fotografie a změření velikostí budovy v mapách na internetu. Bohužel tak přispívají k podpoře názoru na zbytečnost PENB. Výstupy jsou nicneříkající a zavádějící. Toto počáteční období masivního zpracování už je korigováno namátkovou kontrolou zapsaných PENB prováděnou Státní energetickou inspekcí. Při zjištění pochybení jak ve formě výpočtu, tak např. neschopností doložení podkladů pro zpracování, jsou pro zpracovatele – konkrétního energetického specialistu, stanoveny velmi citelné sankce. Při zpracování dalších PENB tak již obvykle není ochoten riskovat další postih, který i násobně přesahuje honorář za pochybný průkaz.

Pro hodnověrné zpracování je nutné mít řádné vstupy. Každý vlastník budovy je povinen ukládat a mít k dispozici „dokumentaci skutečného provedení stavby“, tedy stavební výkresy spolu s technickou zprávou – a to v aktuálním stavu, tedy se všemi změnami, dostavbami apod. U stávajících budov se jedná obvykle o papírovou podobu dokumentace, kterou poctivý energetický specialista ověří osobně prohlídkou konkrétní budovy. Zároveň si poznačí zdroje tepla, jejich stáří a výkony, způsob ohřevu teplé vody, osvětlení objektu, vlastnosti oken a další údaje, potřebné pro zpracování. Pokud je stavební dokumentace neúplná nebo chybí, pak musí dům podrobněji zaměřit, zjistit skladby jednotlivých konstrukcí. Není pak ale také možné očekávat náklady za předaný PENB v ceně např. do 3 tis. Kč.

U novostavby může samozřejmě PENB zpracovat projektant stavební části a energetický specialista v jedné osobě. Není ale na škodu, zvláště u větších budov, aby zpracovatel PENB byl najímán investorem a nebyl v přímém vztahu se zpracovatelem stavební dokumentace. Při zpracování PENB se posuzuje nejen zda konstrukce vyhovují požadovaným parametrům předpisům, ale také zda se jedná o vhodný návrh z pohledu životního cyklu budovy, vyváženosti technických systémů. Ideální je zpracovat první výstup už v době návrhových příprav a studií, nikoliv až na kompletně dokončenou a vytištěnou dokumentaci, kdy na změnu je častokrát pozdě. Během výstavby jsou také prováděny různé dílčí změny, např. přidání vrstev tepelné izolace nebo i změna uvažovaného zdroj tepla. Majitel musí mít PENB zpracován na aktuální stav. Takže při tzv. změnách stavby před dokončením by měla být provedena aktualizace PENB.

Zpracování je podle nastavených parametrů využití, specialisté využívají pro zjednodušení připravené výpočetní programy, které se tak ve výstupech liší nepatrně a v přílohách jsou k dispozici podrobné údaje.

Co může říci majiteli domu PENB

Není možné očekávat, že skutečný provoz budovy bude probíhat přesně podle čísel v PENB. Stejně jako u automobilů – někdo má lehčí nohu, jiný jezdí jen krátké trasy s vyšší spotřebou. Každý uživatel domu nebo bytu má trochu jiné skutečné využití. Přesto kvalitně a poctivě zpracovaný PENB přináší dostatek vstupů pro ověření vhodného výkonu zdroje tepla, představy o finanční částce za energie nebo ověření návrhu stavební části.

Grafická část PENB je na dvou stranách a pro rychlou představu uvádí zatřídění budovy do tříd energetické náročnosti. Není rozumné se spokojit s názorem „dům je v béčku a vyhovuje“. Informací je možné získat násobně víc a není úplně rozhodující, jakou barvu budova získá. Rozhodující jsou provozní náklady a možnosti na zlepšení domu s ohledem na náklad a návratnost, nebo také zlepšení vnitřního komfortu.

Na první straně je zatřídění budovy:

·      Levý sloupec celková dodaná energie – součet energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, ohřevu teplé vody a osvětlení (nehodnotí se energie na vaření a domácí spotřebiče)

·      Pravý sloupec – přepočet na tzv. neobnovitelnou primární energii, velmi zjednodušeně např. energie uhlí spáleného v elektrárně, kterou není možné obnovit. Při topení elektrickou energií připadá na 1 kWh doma spotřebované EN 3 kWh neobnovitelné primární energie (plyn 1,1, dřevo 0,05).

·      Podružný ukazatel zatříděný (prázdná šipka) – kam se může budova dostat při provedení navrhovaných úprav na zlepšení tepelné izolace nebo doplnění či změně technických systémů vytápění, větrání atd. dle energetického specialisty. Zároveň v přílohách musí být návrh popsán vč. odhadované ceny opatření a předpokládané návratnosti.

Na druhé straně je podrobnější rozdělení podle jednotlivých dílčích částí. V horním levém oddíle jsou zvýrazněny oblasti, kde je doporučováno zlepšení. Ve spodním oddíle je sedm dílčích sloupců, komentář k nejčastějším kategoriím:

·      Obálka budovy – průměr prostupu tepla přes všechny konstrukci domu – podlahy, stěny, střechy, okna. Čím nižší hodnota, tím menší tepelná ztráta, menší spotřeba energie na vytápění. Zároveň je potřebný i menší výkon zdroje tepla. V doprovodné příloze je možné vyčíst tepelnou ztrátu domu pro vnitřní teplotu provozu (20 nebo 22 °C) a venkovní výpočtovou teplotu (např. Benešov -15 °C). Vhodné pro ověření návrhu zdroje tepla.

·      Pokud je uvedena prázdná šipka, znamená to zlepšení podle návrhu energetického specialisty.

·      Vytápění – spotřeba energie na vytápění a větrání budovy včetně započítání účinnosti zdrojů tepla. Elektrický kotel má účinnost předání cca 94–99 % odebrané energie z rozvodné sítě do systému vytápění, tepelné čerpadlo 100 %, interiérová kamna na dřevo např. 75 %. Tedy při požadavku dodávky např. 3000 kWh energie se spálí dřevo se vstupní energií na úrovni cca 3999 kWh (25 % energie „odejde komínem“).

·      Větrání – pokud je sloupec prázdný, není použit žádný systém řízného větrání (např. s „rekuperací“ tepla – zpětný zisk tepla ZZT). Ve vzoru je doporučeno řízené větrání s ZZT. Zatřídění prázdné šipky do „G“ je proto, že výchozí stav nemá porovnání. Přínos je v části vytápění, kde se řízené větrání se ZZT podílí na významném snížení spotřeby energie pro vytápění (a větrání)

·      Ohřev TV – princip stejný jako v předchozích sloupcích – ve vzoru není navrhováno zlepšení

·      Osvětlení – ve vzoru je počítáno už v přípravě domu s LED osvětlením. Pokud by se jednalo o stávající dům s osvětlením žárovkami, pak při návrhu na změnu pro LED osvětlení dojde k úsporám v této části vč. plateb elektro. V topném období se díky menšímu příkonu osvětlení zvýší dodávka energie topným systémem. Vše je provázané

Podrobnější informace a vysvětlení výstupů PENB by měl provést zpracovatel při odevzdání zadavateli, nebo pro nezávislé ověření správnosti výpočtu je možné oslovit některé z energetických a konzultačních a informačních středisek – EKIS, zřízených Ministerstvem průmyslu a obchodu – http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.

Zdroj: ČKAIT