15. června 2024

Téma: Regenerace sídlišť – žádost o úvěr

O podmínkách žádosti o dotaci jsme psali zde, tato část seriálu se bude věnovat možnostem zažádat o úvěr na eventuální dofinancování projektu.

Žádost o úvěr obsahuje identifikaci žádosti o dotaci (např. název projektu, výši dotace atp.), s níž je současně žádost o úvěr podávána, požadovanou výši finančních prostředků, dobu splatnosti úvěru a ekonomické údaje nutné k posouzení schopnosti obce úvěr splácet.

Výše úvěru se počítá z uznatelných nákladů a může maximálně dosáhnout v součtu dotace a úvěru 90 % uznatelných nákladů. Např. celkové uznatelné náklady jsou 20 mil., max. výše dotace je tedy 6 mil. a max. výše úvěru je 12 mil. (90 % uznatelných nákladů =18 mil. minus 6 mil. dotace, tj. 12 mil. úvěr).

Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru a zároveň do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci a ukončeno nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Úvěr se poskytuje pouze s dotací a je možno ho použít na dofinancování projektu. Je možné ho poskytnout pouze jednou a i na již zahájenou regeneraci, pokud jsou splněny podmínky pro jeho poskytnutí. Úvěr musí být dostatečně zajištěn alespoň do výše nesplacené jistiny – více viz Příručka pro žadatele o dotaci a úvěr.

V případě, že Fond úvěr poskytne, budou žadateli zaslány návrhy smluv o poskytnutí úvěru. Ten je povinen je vrátit podepsané ve Fondem stanoveném termínu.

Návrh na uzavření smlouvy o úvěru zanikne, pokud do 2 měsíců od obdržení výzvy k uzavření smlouvy nebude z důvodů, které se vyskytnou na straně obce, smlouva uzavřena.

Pokud Fond úvěr neposkytne, bude obec o této skutečnosti včas informovat.

Podmínky čerpání dotace a úvěru jsou k dispozici zde.

Foto: Pixabay