15. června 2024

Téma: Rekonstrukce bytových jader v panelových domech

Jednou z nejzásadnějších úprav, kterou dosti běžně realizujeme v panelových domech, je přestavba bytových jader.

Bytová jádra byla osazována do panelových domů plně kompletizovaná, značená podle data a typu panelové soustavy. Byla z lehkých materiálů, konstrukce samotného jádra nebyla vnímána jako nosná ve smyslu požadavků současného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nebylo nutné se zabývat jejich mechanickou odolností a stabilitou ve smyslu požadavku § 156, odst. 1. Stabilitu a mechanickou odolnost stavebních panelových soustav ovlivňovala bytová jádra nepřímo zatížením stropních panelů svou hmotností a užitným zatížením na půdoryse svého vnitřního prostoru.

Stropní panely pod bytovými jádry byly zpravidla dimenzovány jako panely zesílené.

První soustavy – G40, G57 – měly nedostatečnou tloušťku stropních panelů, někdy pouze 100 mm. Pokud konstrukce stropních panelů nebyla prokazatelně řešena a provedena jako spojitá, vytvářela prosté nosníky. Mezi jednotlivými stropními panely vznikaly nestejné průhyby z důvodu rozdílného uložení (některé stropní panely byly uloženy na dvou protilehlých stranách, jiné na třech). Betonářská výztuž osazená v panelech byla zpravidla dostatečná pro zajištění potřebné únosnosti, ale nedostatečná pro zmírnění jejich průhybu. Rozdílné průhyby jednotlivých stropních panelů jsou pokládány za estetickou nedokonalost (kromě nedodržení ustanovení platných norem). Další soustavy již měly stropní panely dostatečně tlusté, zpravidla vyhověla i kritéria pro přípustný průhyb, tzv. mezní stavy použitelnosti.

Od 1. 4. 2010 platí na území ČR pro navrhování staveb evropské normy, Eurokódy. Podle nich musí být posouzeny mezní stavy únosnosti a použitelnosti (průhyby, případně trhliny), aby byla garantována mechanická odolnost a stabilita ve smyslu požadavků § 156, odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Malorozponové soustavy s příčně nosným systémem a osovou vzdáleností nosných stěn do 4,8 m:

–          Tyto systémy zpravidla (kromě soustav G40, G57) mají dostatečné tloušťky a vyztužení stropních panelů, které jsou pod bytovými jádry dimenzovány jako zesílené. Nová jádra se zpravidla vyzdívají lehkými materiály (YTONG, YPOR, sádrokarton apod.) v tloušťce 75 mm, u příček vynášejících skříňky kuchyňské linky v tloušťce 100 mm.

–          U systémů G40, G57 je potřeba přijmout okolnost, že vyhoví únosnost panelů, ale dojde ke zvýšení průhybu zatíženého stropním panelem v řádu milimetrů, případně musí být navrženo zesílení panelů.

Středněrozponové soustavy s osovou vzdáleností příčných nosných stěn 6 m:

–          Jedná se o systémy T08B, VVÚ ETA, HK 60, HK 65.

–          Průkazy dostatečné únosnosti panelů podle ČSN 73 1201 z roku 1986 jsou uvedeny v publikacích vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s názvem „Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů“.

Zmiňované publikace jsou dostupné v Oblastních kancelářích ČKAIT v jednotlivých krajích nebo ve Studovně ČKAIT v Praze.

U bytových jader je třeba, kromě zmíněných statických ověření, při rekonstrukcích sledovat také dodržení kročejového útlumu zvuku při úpravách podlah nad úrovní horního líce stropních panelů.

Doporučuje se, aby rekonstrukce bytových jader byly prováděny osobami, které splňují požadavky § 160, odst. 4 stavebního zákona.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay