26. května 2024

Téma: Rozvod a družstevní bydlení

Rozpad manželství s sebou přináší mnoho zpočátku netušených překážek. Jednu z nich může představovat i doposud společně obývaný družstevní byt.

Samostatnou právní úpravu (kromě úpravy v novém občanském zákoníku) má společné členství manželů v bytovém družstvu, a to v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2013 Sb.)  Předně platí, že společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. O obsahu společného jmění manželů pojednává zejména ustanovení § 709  NOZ. Družstevní podíl není součástí společného jmění, pokud jej jeden z manželů nabyl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví (např. darem, děděním, apod.) Pokud v době uzavření manželství jednomu z manželů svědčilo nájemní právo k družstevnímu bytu, vznikne uzavřením manželství společné nájemní právo, nevznikne však společné členství v bytovém družstvu. Výlučným členem družstva zůstává nadále ten z manželů, kterému ke dni uzavření manželství svědčilo nájemní právo k družstevnímu bytu.

Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku (3 roky od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění). Společné jmění se vypořádává dohodou manželů, nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud. Soud určí, kterému z manželů připadne družstevní podíl v bytovém družstvu. Družstevní podíl má podle zákona připadnout do vlastnictví tohoto z manželů, který jej výlučně jako vlastník užívá. Užívají-li družstevní podíl v bytovém družstvu oba manželé (např. obývají-li rozvedení manželé – dříve společní členové družstva – společně družstevní byt), bude družstevní podíl v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). Případné vypořádání spoluvlastnictví družstevního podílu se provede podle obecných pravidel zrušení spoluvlastnictví (ust. § 1140 a násl. NOZ).

Zdroj: Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Foto: Pixabay