21. dubna 2024

Téma: Rozvod manželství I

V minulých dílech jsme se zaměřili na problematiku bydlení manželů před rozvodem. Bylo by tedy přínosné si nastínit otázku rozvodu manželství k širšímu pochopení tématu.

Manželství je chráněný institut, kdy manželství může být rozvedeno, pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Rozvod můžeme rozdělit na nesporný, sporný a ztížený. Pokud mají manželé nezletilé dítě (které není plně svéprávné), pak obecně platí zásada, že soud nerozvede manželství, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

Nesporný rozvod je takový rozvod, kdy soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství (tj. že je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení). U nesporného rozvodu se manžel připojí k návrhu na rozvod manželství podaný druhým z manželů, kdy soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství, když dojde k závěru o pravdivosti shodných tvrzení manželů týkající se rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvodu a pokud:

–    ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

–    manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

–    manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu (taková dohoda vyžaduje písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny).

Nesporný rozvod představuje ideální řešení rozvodu manželství v rámci dosažení konsensu mezi manžely. Naopak u sporného rozvodu musí soud zkoumat existenci a příčiny rozvratu manželství.

Nikoho nelze nutit setrvat v nefunkčním manželství, přesto občanský zákoník upravuje situace tzv. ztíženého rozvodu, kdy je manželství sice rozvráceno, nemůže být však rozvedeno, pokud by rozvod byl v rozporu:

–            se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody (např. situace vážné nemoci dítěte), nebo

–            se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Při řešení rozvodu manželství lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc ke správnému sepisu veškerých podání a potřebných dohod.

Poznámka: Využité a citované ustanovení v článku: zejména § 755, § 756 a § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay