12. dubna 2024

Téma: Sankce u rozúčtování nákladů a záloh

Sankce upravené zákonem č. 67/2013 Sb.:

a)  při nesplnění povinnosti („nepeněžité plnění“) stanovené tímto zákonem poskytovatelem nebo příjemcem služeb ve stanovené době, je strana, která je v prodlení povinna zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení,

b) pokud se poskytovatel nebo příjemce služeb dostane do prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů, ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

Sankce upravené vyhláškou č. 372/2001 Sb. vůči nájemci či vlastníkovi jednotky, který neumožnil:

a)  u rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní. Spotřební složka pak se u konečného spotřebitele vypočte jako 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky;

b)  u rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody instalaci měřičů instalaci vodoměrů, nebo jejich odečet přes opakované prokazatelné upozornění, nebo odečet ovlivní. V uvedených případech pak činí spotřební složka nákladů u konečného spotřebitele v daném zúčtovacím období trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Zdroj: právní odbor Ministerstva pro místní rozvoj