2. června 2023

Téma. Služby v bytovém domě – sankce za porušení povinností

Základní povinností poskytovatele služeb je vyúčtovat příjemci služeb skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby, nebyla-li sjednána paušální platba za nájemné a služby nebo za služby samostatně.

V obou případech paušálních plateb totiž podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoS“), platí, že se platby za poskytované služby příjemci služeb nevyúčtovávají. Výjimkou jsou u nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou platby za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat (§ 9 odst. 4 ZoS).

Vyúčtovat náklady a zálohy za jednotlivé služby je třeba nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (§ 7 odst. 1 ZoS). Následně se uskuteční finanční vyrovnání, a to v dohodnutém termínu, nejpozději však do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb (§ 7 odst. 3 ZoS). V tomto případě jde o dodržení časových hledisek pro zpracování vyúčtování a vyrovnání případných přeplatků a nedoplatků.

Ve vyúčtování musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, kde nesmí chybět celková výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování (§ 7 odst. 2 ZoS). Ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb uvede poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem o službách:

1. za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepla na vytápění, spotřebu tepla na ohřev vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé vody,

2. za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepla na vytápění a tepla spotřebovaného na ohřev vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé vody v Kč/m3,

3. za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na vytápění a na teplo spotřebované na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na vytápění a nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody v % a v Kč,

4. podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m2, v případě poskytování teplé vody průměrný počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé příjemce služeb podle evidence spotřeb v m3, hodnoty podílu nákladu příjemce služeb na vytápění, teplo na ohřev vody a na vodu v teplé vodě,

5. měrnou spotřebu tepla na vytápění za zúčtovací jednotku v zúčtovacím období vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,

6. podíly nákladů připadající na příjemce služeb s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na vytápění, na teplo na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody,

7. koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění u příjemce služeb (§ 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům).

Naopak k povinnostem na straně příjemce služeb bude patřit zejména:

1. umožnění umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, o nich bylo řádně rozhodnuto (§ 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a

2. oznamovat poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování (§ 12 ZoS).

Sankcí pro obě strany procesu vyúčtování, tedy pro poskytovatele i příjemce služeb, je pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním (§ 13 odst. 1 ZoS). Příkladem pro uplatnění sankce jsou vedle shora zmíněných povinností uvedeny ve zde citovaném ustanovení zákona o službách zejména:

1.1 nesplnění povinnosti oznámení počtu osob rozhodných pro rozúčtování na straně příjemce služby, nebo

1.2 nedoručení vyúčtování včas a

1.3 nesplnění povinností spojených s:

1.3.1 právem příjemce služeb nahlédnout do podkladů k vyúčtování (§ 8 odst. 1 ZoS) a

1.3.2 vypořádáním námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování (§ 8 odst. 2 ZoS).

Sankce se však neuplatní v případech, kdy by splnění povinností jedné ze stran ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo by k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení (vše § 13 odst. 2 ZoS).

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix