15. června 2024

Téma: Schodiště vnější a vnitřní

V malorozponových panelových soustavách (T 06B, LaN, BA-NKS, PS 69, G57) a ve čtyřpodlažních stavbách panelové soustavy VVÚ-ETA jsou schodišťové konstrukce řešeny jako deskové dvouramenné – schodišťová ramena, hlavní a vedlejší podesta. U panelové soustavy HK 60 a HK 65 je schodiště tvořeno schodišťovými panely ve tvaru zalomené desky s podestami a ramenem s konzolovitě vyloženými deskami stupnic schodů. V malorozponových soustavách je jednoramenné schodiště řešené jako deskové v bodových domech soustavy G57 a v budovách soustavy B70. Ve středněrozponových panelových soustavách T 08B a VVÚ-ETA je schodiště řešené jako jednoramenné spojené s podestami se zalomenou schodnicovou konstrukcí.

Schodišťová ramena, nejčastěji deskové konstrukce, jsou uložena do ozubů vytvořených v podestových panelech. V panelové soustavě G57 jsou schodišťová ramena uložena na podestové trámy. Podlažní (hlavní) podesta je uložena na nosné stěnové panely stejným způsobem jako stropní panely, na něž navazuje svou tloušťkou shodnou se stropními panely. Mezipodlažní (vedlejší) podesta může být uložena na dělené nosné stěnové panely, ve výjimečných případech je uložena na pomocných úložných konzolkách osazených v neděleném stěnovém panelu oddělujícím schodišťový prostor od sousedních.

V konstrukčním řešení se podle účelu budovy, zejména pro bytové domy, používají kompletizované schodišťové dílce podesty, mezipodesty a ramen. Na podestách může být již ve výrobně provedeno např. broušené teraco nebo jiná povrchová úprava. Schodišťová ramena jsou kompletizována obložením nástupnic i podstupnic, např. teracovými deskami a teracovými tvarovkami, povlakovými krytinami apod. již ve výrobně nebo až na místě.

V dispozičním řešení je schodišťový prostor obvykle spojen s prostorem výtahové šachty osobního, případně nákladního výtahu.

Při uložení mezipodlažní podesty na dělený stěnový dílec nelze docílit požadovanou akustickou ochranu sousedních přilehlých prostor v důsledku akustických mostů vznikajících přímým uložením mezipodlažní podesty na stěnový dílec. Částečné zlepšení akustické izolace v případě těchto schodišťových konstrukcí lze docílit aplikací podlahových krytin s pružnou vložkou zlepšující kročejovou neprůzvučnost, případně akustickým obkladem stěn.

Při uložení mezipodlažní podesty na pomocné úložné konzolky osazené v neděleném stěnovém panelu je zpravidla dosaženo zlepšení akustické pohody prostor přiléhajících ke schodišti. Závisí na způsobu osazení pomocných úložných konzolek v neděleném stěnovém dílci, případně v místě uložení mezipodlažní podesty.

V odůvodněných případech zásadnější rekonstrukce panelového objektu lze provést řešení, při němž je důsledně dbáno, prostřednictvím pružných vložek, zamezení přímého přenosu hluku ze schodišťových ramen a podest.

Návaznost schodišťového prostoru na byty, případně na jiné užitkové prostory neumožňuje provádění úprav, v jejichž důsledku by vznikaly výškové rozdíly mezi prostorem schodiště a navazujícími prostory.

U vnějších schodišť je zapotřebí při sanačních pracích respektovat okolnost zvýšeného krytí výztuže prefabrikátů (nad 20 mm) vzhledem k častému solení, zapříčiněnému zimními návaly sněhu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay