23. července 2024

Téma: Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele

Zaměříme se blíže na podmínky, za kterých může pronajímatel učinit výpověď z nájmu bytu, a to v tříměsíční výpovědní době.

Zákonné důvody pro skončení nájmu bytu výpovědí, udělenou ze strany pronajímatele, vymezuje občanský zákoník v ustanovení § 2288. Jedná se o výpovědní důvody, při kterých se uplatní tříměsíční výpovědní doba. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby bude předmětem následujícího článku.

Důvody pro výpověď z nájmu bytu lze rozdělit do dvou kategorií, a to důvody pro výpověď nájmu sjednaného na dobu určitou nebo neurčitou a důvody pro výpověď nájmu sjednaného pouze na dobu neurčitou. Pokud pronajímatel učiní výpověď z níže uvedených důvodů, pak je povinen uvést konkrétní výpovědní důvod ve výpovědi nájmu bytu.

Pronajímatel může tak vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době z těchto důvodů:

a)        poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (intenzita porušení povinnosti nájemce se bude zkoumat individuálně u každého případu, příkladem naplnění tohoto výpovědního důvodu by však mohlo být nezaplacení nájemného za dobu nejméně dvou měsíců, neuhrazení jistoty nebo neodstranění škody způsobené na pronajatém bytě);

b)        je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází (účelem výpovědního důvodu je ochrana pronajímatele a ostatních osob žijících v domě);

c)        má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat (demolice domu, rekonstrukce domu s nemožností užívat pronajatý byt); nebo

d)        je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (důvod, který svým významem musí být srovnatelný s předchozími výpovědními důvody).

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době rovněž z těchto důvodů:

a)        má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;

b)        potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Jestliže pronajímatel zneužije účelově výše uvedené dva výpovědní důvody, bude pronajímatel povinen dle občanského zákoníku byt nájemci znova pronajmout nebo nájemci nahradit škodu, nevyužije-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Uvedená lhůta však neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, pokud bylo s úpravou bytu započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Problematika skončení nájmu bytu je poměrně rozsáhlá. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay