26. května 2024

Téma: Služby zaměřené na seniory v bytových domech

Senioři se také stávají cílovou skupin různých služeb, a proto bychom se všichni měli se na staří včas připravit. K tomu bezpochyby patří také včas myslet na možnosti uspořádání vlastního bydlení, protože je to základní potřeba a důležitý předpoklad pro to, aby se osoba v pokročilém věku cítila v bezpečí. Aby bylo možné zůstat co nejdéle doma, je dobré si vybrat domov, který je rozměrově přiměřený, pokud možno bezbariérový a cenově dostupný. K tomu je dobré i zvažovat nabídku, dostupnost a kvalitu služeb sociálních služeb v místě bydlení či jeho bezprostředním okolí.

Aktuální nabídka na trhu je rozmanitá, ale nikoliv dostačující z hlediska kvantity. Obce většinou nabízejí byty zvláštního určení, které jsou upravené pro osoby se zdravotním postižením, hlavně pohybovým. Do této kategorie patří i domy s pečovatelskou službou, ne vždy jsou ale bezbariérové a služby jsou v nich různorodé, ne vždy ale odbourávají pocit osamělosti a vyčlenění.

V této kapitole se chceme zabývat službami zaměřenými na seniory v bytových domech. Tyto služby je možné rozdělit do několika kategorií:

Služby technického charakteru:

  1. Komplexní (např. rekonstrukce bytu na bezbariérový) – nové architektonické řešení, může pomoci byt přestavět do bezbariérového, s protiskluznými materiály na podlahách či madly pro lepší podporu při pohybu. Je možné také vanu vyměnit za sprchu se sedátkem, což je pro seniory z hlediska pohybu bezpečnější a pro případnou obsluhující osobu jednodušší.
  2. Podpůrné (např. výměna vstupních dveří za bezpečnější, videotelefony, kamerové systémy, tlačítka tísňové péče) – technologie nám pomáhají na každém kroku a stejně tak mohou významně pomoci i seniorům (komunikační systémy pro tísňová volání jsou toho dobrým příkladem).

Služby sociálního charakteru:

  1. Sociální služby poskytované v bytě – například pomoc při osobní hygieně, donáška jídla či zajištění nákupu.
  2. Osobní asistence – sociální služba, v případě zvýšené potřeby péče, např. při setrvání na invalidním vozíku, ale i pro případ vyřizování osobních záležitostí na úřadech.
  3. Komunitní centra pro seniory v okolí bytu – které dovolí vytváření aktivních skupin s variabilními programy a činnostmi.

Služby domácí péče:

Jedná se o zdravotní služby, které jsou předepsané praktickým lékařem a poskytovány v rámci bytu, kdy zdravotní sestra či lékař dochází do bytu seniora.

Všechny tyto služby mohou pomoci seniorům zůstat v jejich vlastním prostředí. Ze statistik vyplývá, že v obcích do 10 000 obyvatel žije téměř 46 % seniorů starších šedesáti pěti let. U celkové populace je tento podíl obdobný.

Dále: 36 % domácností je jednočlenných, 26,7 % dvoučlenných (oba nad šedesát let), 14,3 % dvoučlenných (pouze jeden člen nad šedesát let) a 20 % vícečetných domácnost s osobou nebo osobami nad šedesát let (citováno ze zdroje SLDB, 2011).  Proto také v současné době čím dál více lidí prosazuje možnost „stárnutí doma“, tj. zajištění možnosti zůstat a bydlet ve svém dosavadním domově co možná nejdéle a omezování rozsahu institucionálních forem sociální péče (domovů pro seniory). Důvodem tohoto trendu jsou bezpochyby kromě preferencí samotných seniorů omezené veřejné prostředky a rychlé stárnutí populace. Pomocí celé řady technologických inovací, architektonických úprav bytů a koordinované sociální práce se tak hledají způsoby, jak starším osobám umožnit žít ve stávajících bytech co možná nejdéle.

Zdroj: Anna Ježková, ČSRB

Foto: Pixabay