23. července 2024

Téma: Služební byt a jeho nájem

Tento specifický nájemní vztah má vedle obecné úpravy nájmu zvláštní právní úpravu, kterou bychom nalezli v ustanovení 2297 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský zákoník“).

Typické pro služební byt je spojení s určitou činností. Zákon ji vymezuje relativně široce, když se může jednat o pracovní či služební poměr (např. lékař, voják, policista), funkci (např. poslanec, jednatel společnosti) nebo jinou práci (např. domovník, školník). Není přitom rozhodující, zda jde o práce vykonávané ve prospěch pronajímatele, či nikoliv. Podstatné je, že strany nájem bytu s takovou činností spojují. Součástí nájemní smlouvy, proto již nemusí být závazek nájemce provádět práce pro pronajímatele.

 Vznik a zánik nájmu

Že došlo k pronájmu služebního bytu, se projevuje především v určení doby trvání nájmu bytu v nájemní smlouvě.

K zániku nájmu může dojít v těchto 3 případech:

  • skončení výkonu práce,
  • vážné důvody skončení výkonu práce,
  • smrt nájemce.

Skončení výkonu práce

K zániku nájmu proto dochází v souvislosti s ukončením výkonu práce. Nezávisí přitom na způsobu skončení výkonu práce (výpověď, dohoda, odvolání), době skončení výkonu práce (zkušební doba, uplynutí funkčního období). Podstatné je, že ke skončení výkonu práce nedochází smrtí nájemce (v takovém případě se použije ustanovení § 2299 občanského zákoníku).

Nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci, s níž byl nájem bytu spojen.

Vážné důvody skončení výkonu práce

Situace je však odlišná v případě tzv. vážných důvodů skončení výkonu práce, které jsou demonstrativně uvedeny v zákone, a patří tam např. důvody na straně pronajímatele, které vedou k ukončení práce nájemce pro pronajímatele, ale také důvody spočívající ve zhoršení zdravotního stavu nájemce nebo důvody plynoucí z dosažení určitého věku nájemce.

V těchto případech nájem nezaniká již skončením výkonu práce, ale je poskytnuta větší ochrana nájemci, a tedy nájem skončí až uplynutím doby dvou let ode dne, kdy nájemce přestal vykonávat práci.

Osoby spolužijící jsou v těchto případech chráněny tím, že jim vzniká právo bydlet v pronajatém bytě. Obsah tohoto bydlení se řídí obdobně nájemní smlouvou uzavřenou nájemcem. Nejsou však nájemci, a tudíž nájem na ně nepřešel.

Vyklidit a odevzdat služební byt jsou na výzvu pronajímatele povinni nejpozději ve lhůtě tří měsíců od okamžiku, kdy jim byla doručena.

V případě nedodržením shora uvedené lhůty k vyklizení se dostává spolužijící osoba do prodlení. Pronajímatel má právo domáhat se vyklizení u příslušného soudu a spolužijící osoba je povinna nahradit případnou vzniklou škodu.

 Smrt nájemce

V případě úmrtí nájemce nájem služebního bytu zaniká, neboť je vyloučen přechod nájmu nebo jeho dědění, osoby žijící s nájemcem jsou chráněny pouze podle ustanovení § 2299 občanského zákoníku. To se projevuje i v omezení možnosti společného pronájmu bytu manžely.

 Společný nájem manželů

Společný nájem služebního bytu manžely je vyloučen, ale strany si samozřejmě v rámci smluvní volnosti mohou společný nájem ujednat.

Obecně je vyloučen protože, připuštění společného nájmu služebního bytu manžely by popíralo jeho smysl a spojení s výkonem určité práce.

Připuštění vzniku společného nájmu takového bytu nezávisle na vůli pronajímatele by popíralo jeho smysl, když opuštěním rodinné domácnosti s úmyslem žít trvale jinde jedním z manželů by mohl nájemcem zůstat pouze manžel, který s výkonem práce nemá nic společného.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay