12. dubna 2024

Téma: Soudní spor při obtěžování imisemi

V minulém díle jsme si obecně vymezili otázku omezení vlastnického práva, které se vztahuje k tzv. „sousedskému právu“.

Nyní se blíže zaměříme na otázku soudního sporu při obtěžování imisemi.

Při obtěžování imisemi je vhodná tzv. negatorní žaloba, na základě které by měl soud stanovit škůdci povinnost zdržení se přesně vymezeného rušení imisemi. Žalobcem v takovém soudním sporu je zejména rušený vlastník pozemku dle výslovného znění zákona. Uvedení vlastníka pozemku jako žalující strany nejspíše předpokládá uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku pro případ ochrany vlastníka při rušení užívání jeho stavby. Dovozuje se však, že tuto žalobu je oprávněn podat i nájemce a každý, kdo užívá oprávněně nemovitost a je obtěžován imisemi.  Žalovaným je ten, kdo při užívání svého předmětu vlastnictví obtěžuje imisemi žalobce, přičemž rozhodovací praxe soudů dovodila, že žalovaným může být i nájemce bytu, který obtěžuje ostatní imisemi.

Žalobce je povinen unést v soudním sporu důkazní břemeno o obtěžování imisemi. Soud při posuzování obtěžování imisemi zejména zkoumá splnění podmínky, zda obtěžování imisemi překročilo míru přiměřenou místním poměrům a omezuje tak žalobce podstatně v obvyklém užívání pozemku, stavby, bytu, apod. Jestliže žalobce uspěje s žalobním návrhem, pak soud uloží žalovanému, aby se zdržel přesně vymezeného obtěžování imisemi. Pokud žalovaný nedodrží povinnost zdržet se obtěžování imisemi dle pravomocného a vykonatelného rozsudku, pak může žalobce podat návrh na výkon soudního rozhodnutí, kdy soud k vymožení práva žalobce ukládá žalovanému donucující pokuty (první pokutu až do výše 100 000 Kč a další pokuty již bez omezení).

Uvedená negatorní žaloba není jediným typem žaloby, kterou lze podat při porušení tzv. sousedských práv. Mezi další případné žaloby lze řadit žalobu na ochranu osobnosti při neoprávněném zásahu do práva na ochranu osobnosti a žalobu o náhradu škody při vzniku škody na majetku nebo zdraví.

Občanskoprávní žaloba by měla být podána v případě, že nestačí rozumná lidská dohoda a žalobce se pokusil před podáním žaloby nalézt mimosoudní řešení. Soudní spor je nákladný, kdy neúspěšná strana soudního sporu je povinna obvykle hradit poměrně vysoké náklady řízení druhé straně, která byla zastoupena advokátem.

Příprava žaloby a správné určení žalované strany není snadné. Před zahájením soudního sporu při obtěžování imisemi doporučujeme vyhledat advokáta k posouzení veškerých aspektů vašeho případu a zhodnocení nákladů na vedení soudního sporu.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay