29. května 2024

Téma: Společenství vlastníků jednotek (2. díl)

Vzniká automaticky nabytím vlastnického práva k jednotce a naopak zaniká automaticky jeho pozbytím. Výhodou společenství vlastníků jednotek je podrobnější úprava vztahů vlastníků jednotek a jednodušší a flexibilnější správa domu a pozemku.

Jako spolek svého druhu je společenství vlastníků jednotek řízeno a spravováno svými orgány. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění tvořené všemi vlastníky jednotek.

Výkonným – statutárním orgánem je pak výbor, nebo pokud tak určí stanovy předseda společenství vlastníků jednotek.

Stanovy mohou vymezit i další „dobrovolné“ orgány, například orgány s kontrolními anebo dozorovými úkoly. Člen statutárního orgánu musí vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Každý člen společenství vlastníků jednotek má právo účastnit se shromáždění a hlasovat na něm. Platí, že počet hlasů člena odpovídá jeho podílu na společných částech.

Zásadní pro člena je jeho případné ručení za dluhy společenství vlastníků jednotek, kdy za dluhy společenství vlastníků jednotek ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Výčet členských práv a povinností a způsob jejich uplatňování je jednou z povinných náležitostí stanov.

Obecně se jedná zejména o následující práva:

a) účastnit se na činnosti společenství vlastníků jednotek, podílet se na rozhodování, volit a být volen do orgánů společenství vlastníků jednotek, předkládat návrhy a podněty;

b) svobodně spravovat, upravovat a užívat svou jednotku;

c) seznamovat se hospodařením společenství vlastníků jednotek a správou domu a pozemku, nahlížet do smluv, dokladů a účetních knih;

d) obdržet pravidelně vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na služby;

e) právo na sdělení jména a adresy na kteréhokoli vlastníka či nájemce v domě.

Na druhé straně jsou zpravidla tyto povinnosti člena společenství vlastníků jednotek:

a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů společenství vlastníků jednotek;

b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby;

c) zdržet se neoprávněného jednání zasahujícího do práv ostatních vlastníků jednotek;

d) udržovat a upravovat svou jednotku tak, aby nebyl ohrožen dům nebo jednotky ostatních vlastníků;

e) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky z důvodu kontroly stavebních úprav jednotky, provozu, oprav či úprav ostatních jednotek nebo domu;

f) oznamovat adresu, počty členů domácnosti, nájemce či podnájemce jednotky.

Vlastnictví jednotky ve společenství vlastníků jednotek tak zavazuje člena k řadě povinností a samotné společenství vlastníků jednotek je souhrnem práv a povinností, které by člen neměl brát na lehkou váhu. Každý člen by se měl aktivně se zajímat o „život“ ve společenství vlastníků jednotek, a to k ochraně jeho zájmů.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay