18. června 2024

Téma: Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

V dnešním článku se zaměříme na právní úpravu společenství vlastníků jednotek v novém občanském zákoníku. Dříve, než se zaměříme na jednotlivé povinnosti vlastníků jednotek, si vymezíme obecně společenství vlastníků jednotek.

Právní úpravu společenství vlastníků jednotek obsahoval před přijetím nové občanského zákoníku zákon o vlastnictví bytů. S přijetím nového občanského zákoníku však došlo ke zrušení tohoto zákona a přesunu právní úpravy společenství vlastníků jednotek do nového občanského zákoníku. Tato skutečnost přinesla určité dílčí změny právní úpravy a současně její rozšíření a zpřesnění. Prováděcím právním předpisem v oblasti společenství vlastníků jednotek je pak nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou vzniklou výlučně za účelem zajištění správy domu a pozemku. Správa domu a pozemku dle občanského zákoníku zahrnuje zejména vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Podrobnější obsah správy domu a pozemku pak obsahuje uvedené nařízení vlády.

Založení společenství vlastníků jednotek může být dobrovolné nebo povinné. Dobrovolně může být společenství vlastníků jednotek založeno na základě souhlasu všech vlastníků jednotek v domě s méně než 5 jednotkami. Povinně pak musí být založeno vlastníky jednotek v domě s alespoň 5 jednotkami, které jsou vlastněny alespoň třemi různými vlastníky. Založení společenství vlastníků jednotek je vázáno na schválení stanov všemi vlastníky jednotek. Okamžik samotného vzniku společenství vlastníků jednotek je vázán na jeho zápis do veřejného rejstříku.

Základním dokumentem fungování společenství vlastníků jednotek jsou tak stanovy. Minimální obsahové náležitosti stanov jsou vymezeny v ustanovení § 1200 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého musí stanovy společenství vlastníků jednotek alespoň obsahovat:

–           název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který          společenství    vlastníků vzniklo;

–           sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na          jiném vhodném místě;

–           členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování;

–           určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního             období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení;

–           určení prvních členů statutárního orgánu;

–           pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí; a

–           pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen   služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme při řešení problematiky společenství vlastníků jednotek vyhledat právní pomoc advokáta, rovněž s ohledem na skutečnost, že existuje výrazný rozdíl mezi společenstvími vlastníků jednotek, která vznikla podle zákona o vlastnictví bytů, tj. do 31. prosince 2013, a společenstvím vlastníků jednotek, která byla založena podle nového občanského zákoníku, tj. od 1. ledna 2014.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay