22. července 2024

Téma: Správa bytového domu

Komunitní energetika

Komunitní energetika je způsob výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných nekomerčními entitami, jako jsou skupiny občanů, obcí nebo dalších komunit. Hlavním smyslem proto není podnikání s energiemi, nýbrž primárně výroba pro svou vlastní spotřebu. Komunitní elektrárny jsou ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů. Energetické komunity mají povahu energetických společenství (spolků) či družstev.

Jak ukázalo nedávné výzkumné setkání ke komunitní energetice pro sektor bydlení na půdě ČVUT, je možné pod pojem komunitní energetika v případě bytových domů řadit jak samotnou výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro skupinu uživatelů bytů, tak i její sdílení v rámci většího počtu bytových domů, a nakonec i v rámci dalších subjektů v lokalitě. To se může stát důležitým prvkem pro sdílení energie vyrobené v místě, kde pro ni zároveň nebude uplatnění, a její přebytky dokáže efektivně využít sousední subjekt a naopak.

K tomu je však zapotřebí vytvořit legislativní předpoklady, především z pohledu energetického zákona. Do roku 2020 vyplývaly cíle a nástroje k jejich dosažení ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2020 měla Česká republika dosáhnout podílu energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie ve výši 13 %. Tento národní cíl byl již naplněn v roce 2013 a v roce 2018 ČR dosáhla podílu energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie ve výši 15,15 %.

Od roku 2018 platí nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů k zajištění nových cílů v oblasti OZE, která stanovila celkový cíl pro energie z OZE na úrovni celé EU ve výši 32 % a jednotlivé členské státy si zvolili svůj příspěvek k tomuto cíli prostřednictvím vnitrostátních plánu v oblasti energetiky a klimatu. V období 2021 až 2030 bude muset být v rámci příspěvku ČR k plnění celkového unijního cíle pro energii z OZE v roce 2030 dosaženo zvýšení podílu energie z OZE na konečné spotřebě energie.

Aktuální vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v současnosti projednáván jako tisk 313 Poslaneckou sněmovnou a míří do 3. čtení.

Novela má za cíl změnu legislativních pravidel, které napříště umožní fyzickým i právnickým osobám zajistit cenově dostupnější energii na pokrytí jejich potřeb a sníží administrativní zátěž při přípravě výstavby a provozu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Na to navazuje návrh vyhlášky zpracovaný Energetickým regulačním úřadem k novele vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ta by měla mimo jiné umožnit připojení výroben elektrické energie změnou registrace odběrných a předávacích míst s cílem upravit alespoň dílčím způsobem velmi diskutovanou a důležitou problematiku tzv. sdílení elektřiny, a to alespoň pro odběrná místa v bytových domech.

Hlavním smyslem nové právní úpravy je zajistit obyvatelům bytových domů stejné výhody při instalaci fotovoltaických panelů, jaké mají obyvatelé rodinných domů. V bytovém domě se předpokládá zřízení tzv. vůdčího odběrného místa s alokací dodávek vyrobené elektřiny do přidružených odběrných míst, čímž mohou zapojení příjemci služeb uspořit obchodní i distribuční platbu vztaženou na MWh i všechny ostatní složky ceny elektrické energie. Právě alokační klíč, tedy pravidla pro podílení se na vyrobené elektrické energii z obnovitelného zdroje, může být velkým oříškem v souvislosti s náklady na pořízení fotovoltaických panelů. Další otázky pak vyvolává nakládání s nespotřebovanou energií, její přetoky do distribuční sítě nebo ukládání do bateriových systémů v bytovém domě.

K tomu všemu bude zřejmě zapotřebí ještě trochu času. Ať tak či tak se však už dnes ukazuje, že komunitní energetika bude patřit k předním zájmům vlastníků bytových domů (vč. bytových družstev) a společenství vlastníků jednotek. Ukotvení legislativních pravidel pro otevření této cesty pro bytové domy a ujasnění způsobu podílení se na pořizovacích nákladech a současně na odběru elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů otevřou další důležitou kapitolu správy a provozu bytových domů. A dost možná i nové položky k rozpočítávání služeb souvisejících s užíváním bytů?

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay