12. dubna 2024

Téma: Správa bytového domu

EED – povinné osazování měření se vzdáleným odečtem dat (= novela zákona o hospodaření energií) – I. část

Energy Efficiency Directive (EED), česky směrnice o energetické účinnosti, je v současnosti ve spojení bydlení a tepla či teplé vody hodně omílaným tématem. Je tomu tak proto, že poslední změny evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti a jejich transpozice do českého právní řádu postupně přináší a přinesou celou řadu změn, které se postupně dotknou povinností vlastníků bytových domů ve vztahu k příjemcům služeb.

Jednou takovou podstatnou změnu přinesl zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V části čtvrté rozšířil ustanovení § 7 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií), o odstavce 10 až 12, které přináší:

Definici situací, kdy nemusí být splněny požadavky na stavebníky, vlastníky budovy (vč. bytového družstva) či společenství vlastníků jednotek podle odstavce 4 písm. e) zákona o hospodaření energií, tj.

  1. vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
  2. zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
  3. řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,
  4. vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
  5. vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Uvedené povinnosti tedy nově nebudou muset být splněny u:

  1. budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,
  2. budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu 28),
  3. víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala, a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,
  4. budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Nově stanoví, že veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona (tj. po 1. lednu 2022) musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Určuje, že dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Hlavní změnou je tedy povinnost osazovat bytové domy od začátku roku 2022 dálkově odečitatelnými měřidly (kalorimetry) nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, přičemž se ponechává na uvážení stavebníkovi, vlastníkovi budovy či společenství vlastníků jednotek, jaká zvolí zařízení, tj. odečitatelná bez vstupu do bytu pochozím způsobem, nebo se vzdáleným přenosem dat do úložiště správce dat. Ať tak si tak, do konce roku 2026 budou muset být dálkově odečitatelná zařízení osazena všude. Volba strategie pro jejich výměnu bude zřejmě hodně individuální, bude záviset na vyhodnocení, kdy a jak vyměnit stávající měřidla či přístroje registrující dodávku tepelné energie a zda je synchronizovat s výměnou obou vodoměrů, ideálně tak, aby se rovnou minimalizoval nutný vstup do bytu či nebytových prostor a tím také náklady na jejich povinné výměny.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay