23. července 2024

Téma: Správa bytových domů

Dopady korporátního zákona na bytová družstva (IV)

V loňském roce prošel velmi výraznou změnou zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Stalo se tak hned dvěma novelami s trochu kuriózní historií spočívající v tom, že později uveřejněná novela nabyla účinnosti dříve, než předchozí změna ZOK:

 • zákon č. 33/2020 Sb. nabyl účinnost 1. ledna 2021, zatímco,
 • zákon č. 163/2020 Sb. nabyl účinnost 1. července letošního roku.

Z dnešního pohledu však tato skutečnost nemá praktický význam.

Mnohem důležitější pro praxi jsou pravidla pro změnu stanov bytových družstev, resp. pro jejich přizpůsobení novým pravidlům ZOK ve lhůtě do konce letošního roku. V tomto směru v zásadě platí dvě pravidla:

 • ujednání stanov bytového družstva, která odporují donucujícím ustanovením ZOK pozbyla závaznosti dnem nabytí účinnosti změn ZOK a
 • bytová družstva přizpůsobí své stanovy do 1 roku ode dne nabytí účinnosti změn ZOK a doručí jej do sbírky listin.

K tomu se sluší dodat, že nesplnění povinnosti může mít za následek výzvu rejstříkového soudu k nápravě stavu s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty ke splnění takové povinnosti. Teprve pokud by bytové družstvo nereagovalo ani v této lhůtě, může soud na návrh rejstříkového soudu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. Lze tak v zásadě shrnout, že z tohoto úhlu pohledu žádné bezprostřední ohrožení pro bytová družstva nehrozí.

Věcně je třeba mít na paměti, že účelem stanov bytového družstva je především upravit vnitřní poměry fungování subjektu, práva a povinnosti členů družstva, pravidla pro svolávání, jednání a rozhodování jeho orgánů. V praxi jsou stanovy družstva vyhledávaným zdrojem informací pro stávající členy družstva i ty, kteří zvažují, zda se převodem družstevního podílu teprve stanou jeho členy. Nejméně z těchto důvodů je vhodné přikročit k úpravě stanov tak, aby odpovídaly platné a účinné právní úpravě. K tomu je možné u organizací sdružujících bytová družstva (především Svazu českých a moravských bytových družstev, Družstevního marketingového sdružení Česká republika nebo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků) nalézt nejrůznější metodickou či konzultační podporu, nebo dokonce vzory stanov bytového družstva.

Jakkoliv naprostá většina změn ZOK nemá zásadní dopad na povinnost zakomponování do stanov bytového družstva a zůstává spíše na uvážení členů družstva, nakolik je budou chtít pro své potřeby využít, je vhodné si základní změny připomenout alespoň výčtem důležitějších změn:

 • pravidla pro založení bytového družstva (§§ 555 až 561a ZOK) s ponecháním na zájemcích o založení bytového družstva, zda zvolí způsob založení na ustavující schůzi či bez ní dohodou zakladatelů na obsahu stanov,
 • vítané vypuštění povinnosti zřízení informační desky formou internetových stránek (doplnění § 562 odst. 2 ZOK) a naopak se ukládá povinnost pro větší bytová družstva zpřístupnit informační desku všem členům družstva na internetových stránkách, pokud povinnosti členské schůze plní zcela či zčásti shromáždění delegátů (§ 562 odst. 3 ZOK),
 • úpravy výše základního členského vkladu, jeho zvýšení i snížení (§§ 566 až 571b ZOK). Určuje se, že o zvýšení doplatkem člena bytového družstva může rozhodnout toliko členská schůze, a to tříčtvrtinovou většinou svých členů. Obdobně pak platí stejná úprava i pro shromáždění delegátů (§ 693 ZOK),
 • právo na informace ze seznamu členů bytového družstva (§ 582 ZOK), věcně i osobně. Dosavadní možnost získat kompletní výpis ze seznamu členů bez zdůvodnění kterýmkoliv členem bytového družstva se omezuje jen na údaje, které se ho týkají. Ve vztahu k jiným osobám bude muset napříště doložit právní zájem (např. podání členské žaloby) či souhlas dotčených osob.
 • zpřesnění se právní fikce (odpovídá i úpravě § 1479 OZ), že se při splnění zákonných podmínek na dědice družstevního podílu hledí jako na člena družstva ode dne smrti zůstavitele (§ 604 ZOK).
 • úprava pravidel pro vyloučení z družstva (§§ 618 až 621 ZOK). Počátek běhu třicetidenní lhůty pro podání námitek proti vyloučení se váže na doručení rozhodnutí o vyloučení, nikoli na doručení oznámení o vyloučení (§ 618 ZOK).
 • možnost určení nižšího počtu členů družstva zastoupených jedním zmocněncem a rovněž omezení možnosti zastoupení na členské schůzi jen na členy družstva (§ 635 ZOK).
 • doručování pozvánek na členskou schůzi pouze elektronicky na místo listovní zásilky, bude-li s tím člen bytového družstva souhlasit. Přitom souhlas člena družstva může být projeven jakkoliv (tedy i e-mailovým sdělením), stačí, aby bylo ze sdělení patrné, jaký způsob doručování preferuje. Není přitom podstatné, zda takový souhlas dal člen sám, nebo k němu byl vyzván bytovým družstvem (§ 636 ZOK). Obdobnou úpravu pak stanoví ZOK i pro pozvánku na shromáždění delegátů zasílanou delegátovi družstva (srovnej § 688 odst. 2 ZOK).
 • upřesnění, že delegát je zástupcem členů družstva a shromáždění delegátů tak v zásadě představuje členskou schůzi, kde jsou členové družstva povinně zastupováni zvolenou osobou. Delegáti tak nejsou např. povinni dodržovat standardy péče řádného hospodáře (§ 677 ZOK). Pro rozhodnutí, kdy má každý člen jeden hlas (§ 650 odst. 2 ZOK), je hlas delegáta roven počtu hlasů členů družstva zařazených do jeho volebního obvodu (§ 684 ZOK). Podobně to platí i v případě rozhodování o podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (§ 731 odst. 1 písm. a) ZOK).
 • možnost výplaty podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích. Jde o změnu, která se netýká toliko bytových družstev, významnou změnu proto, že je nově zavedena možnost rozdělovat až jednu třetinu vytvořeného zisku (často z pronájmů nebytových prostor) či jiných vlastních zdojů.
 • zastupování družstva v případě podání členské žaloby (§ 584 ZOK),
 • způsoby zániku členství (§§ 610, 627 a 628 ZOK),
 • některé záležitosti týkající se členské schůze družstva, její působnosti a záležitostí s tím souvisejících včetně rozhodování per rollam (jde o novelizaci ve většině ustanovení od § 654 až § 661 včetně zpřístupnění účetní závěrky před konáním členské schůze (§ 707 ZOK),
 • zákaz konkurence členů představenstva (§§ 710 a 711 ZOK) a kontrolní komise (§ 722 ZOK).

 Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay