15. června 2024

Téma: Stanovení záloh na služby, rozúčtování SVJ, BD

Základní služby asi nebudou činit větší potíže, výjimkou bývá spíše různost pohledů na způsob jejich zajištění – např. zda budou úklid nebo služba domovníka zajištěny zaměstnancem SVJ či BD nebo dodavatelsky – členem SVJ či BD nebo třetí osobou, nejčastěji tou, které bylo svěřeno zajištění některých činností správy domu a pozemku (tzv. operativní správce domu) – § 1208 písm. h) OZ.

Častějším sporem je zajišťování, případně rozsah zajišťování takových služeb, jako jsou recepce, ostraha či tomu podobné služby. To ale vždy závisí na ujednání mezi vlastníkem domu a jeho uživateli, resp. většiny v domě v případech SVJ a BD.

Poskytovatel služeb má právo na placení záloh příjemci služeb na úhradu nákladů na služby spojené s užíváním bytu. Výši záloh i jejich splatnost, zpravidla měsíční, si ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemcem, nebo o ní rozhodne shromáždění SVJ či členská schůze BD.

Pro případ, že nedojde k ujednání podle předchozího odstavce, nebo nerozhodlo SVJ či BD, jsou měsíční zálohy určeny poskytovatelem služeb jako jedna dvanáctina předpokládaných ročních nákladů na služby:

a)      v uplynulém roce, nebo

b)      posledního zúčtovacího období, nebo

c)      odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

Pokud jde o dodávku vody a odvádění odpadních vod, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle:

a)      skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo

b)      podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.

(Směrná čísla lze najít v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů – zákon o vodovodech a kanalizacích –, ve znění pozdějších předpisů)

A konečně má poskytovatel služeb právo změnit měsíční zálohu v průběhu roku tak, aby její změna odpovídala:

a)      změně ceny poskytované služby, nebo

b)      z dalších oprávněných důvodů, kterými může být změna rozsahu či kvality zajišťované služby (např. zvýšení četnosti úklidu nebo nahrazení ručního mytí strojovým čištěním, apod.).

Uvedená pravidla lze nalézt v § 4 ZoS.

V případě rozhodování v SVJ platí, že rozhodnutí o rozsahu služeb, výše záloh na jejich úhradu i o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky patří do kompetence shromáždění vlastníků (viz. § 1208 písm. e) OZ). Od tohoto pravidla se nelze odchýlit. Nebude-li uvedeno ve stanovách SVJ jinak, bude přijetí usnesení vyžadovat souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Bylo-li by takto rozhodováno mimo zasedání shromáždění vlastníků, pak nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek v domě.

Pro bytová družstva bude platit úprava hlasování ve stanovách bytového družstva, zpravidla tedy nadpoloviční většina přítomných členů družstva.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay