18. června 2024

Téma: Stavba z hlediska právního

Stavební řízení – veřejnoprávní smlouva, autorizovaný inspektor (VI)

 Jak již bylo nastíněno v předchozích článcích, jedním z režimů umísťování staveb je získání stavebního povolení. V případě umisťování staveb, které vyžadují stavební povolení, však existuje více alternativních variant klasického stavebního řízení. Jednou z nich je uzavření tzv. veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby se stavebním úřadem dle ustanovení § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jako „stavební zákon“). K tomu je však nutné dodat, že veřejnoprávní smlouva nemůže být uzavřena, pokud daný stavební záměr vyžaduje vydání závazného stanoviska v procesu EIA v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Veřejnoprávní smlouvu může stavebník uzavřít rovněž i v procesu vydávání stavebního povolení, není tak omezen na procesní stav věci.

Stavebník má povinnost při sjednávání smlouvy předložit stavebnímu úřadu návrh smlouvy, jejíž parametry nalezneme v ustanovení § 116 odst. 2 stavebního zákona. To však neznamená, že by stavební úřad nemohl následně vyjednávat o podmínkách uzavírané smlouvy. Stavební úřad následně tento návrh smlouvy vyvěsí na úřední desku a do třiceti dnů od podání návrhu na uzavření o této smlouvě rozhodne. Jestliže je pro realizaci stavebního záměru třeba souhlasu jiných osob, je stavebník již při návrhu na uzavření této smlouvy povinen jejich souhlas přiložit k samotnému návrhu na uzavření smlouvy. Stavebník má povinnost zahájit samotnou stavbu předmětné nemovitosti do dvou let od uzavření takové smlouvy, v opačném případě účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají.

Mimo veřejnoprávní smlouvy lze proces vydání stavebního povolení nahradit rovněž uzavřením smlouvy s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby. Autorizovaný inspektor v souladu s ustanovením § 117 stavebního zákona může takto schválit jakoukoliv stavbu vyjma té, která vyžaduje vydání závazného stanoviska v procesu EIA. Další podmínkou je neexistence výslovného zákazu posouzení autorizovaným inspektorem, která je uvedena v jiných právních předpisech. Další podmínky uvádí výše uvedené ustanovení.

Po uzavření smlouvy musí autorizovaný inspektor schválenou dokumentaci předat stavebnímu úřadu. K dokumentaci rovněž připojí jeho certifikát, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, doklad o právu stavebníka, závazná stanoviska a případně souhlasy dotčených osob. Ten dokumentaci vyvěsí do pěti dnů na úřední desce, aby se s ní dotčené osoby mohly seznámit. Jedná se primárně o osoby, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Dotčené osoby proti takové dokumentaci mohou podat námitky. Tyto námitky však mohou být podány pouze z důvodu, že schválená dokumentace neodpovídá té, které dotčené osoby udělily souhlas.

Využití autorizovaného inspektora tak přináší ve stavebním řízení řadu výhod. Danému stavebníkovi ušetří spoustu času a zároveň téměř všechny správní procesy vyřeší za stavebníka autorizovaný inspektor.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay