30. května 2024

Téma: Stavební úpravy v bytových a rodinných domech. Stavební povolení – co je to, kdy je třeba a jak jej získat?

Pokud jste vlastníkem bytu či rodinného domu a rozhodnete se svoji nemovitost zrekonstruovat, či si rodinný dům plánujete postavit na zakoupeném pozemku, budete nejprve potřebovat celý záměr probrat se stavebním úřadem. Stavební zákon rozlišuje provádění staveb na základě ohlášení stavebnímu úřadu, nebo na základě stavebního povolení. Co všechno musíte udělat, abyste nějak nepochybili? Dočtete se na následujících řádcích.

Stavební povolení je vyžadováno v souladu s ustanovením stavebního zákona u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, pokud nestanoví stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení je vydáno až v rámci stavebního řízení a je tak jeho výsledkem. Z tohoto plyne, že je pouhé ohlášení stavby v rámci zákona určitou výjimkou, kdy není stavební povolení třeba. Ohlášení stavby se budeme věnovat v dalším článku.

Stavební povolení správní úřad vydává za účelem ochrany veřejných zájmů, kterými je například ochrana přírody či bezpečnosti. Za tímto účelem stanoví podmínky návaznosti na jiné podmiňující stavby a zařízení, díky čemuž má být stavba po svém dokončení způsobilá užívání. Stavební povolení je potřeba tehdy, pokud stavba či rekonstrukce zasahuje do nosných konstrukcí nemovitosti. Postup získání stavebního povolení je následující.

Konzultace se sousedy

Prvním krokem je zajisté konzultace záměru se sousedy. Sousedé sice nemohou rekonstrukci či stavbu zakázat, mohou ji však zásadně protáhnout, a to v situaci, kdy vám neudělí v první fázi souhlas se záměrem. Písemný souhlas sousedů je ideální přiložit k žádosti o stavební povolení. Žádost se podává na formuláři.

Žádost o stavební povolení musí obsahovat identifikační údaje stavebníka, pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

K žádosti o stavební povolení dále musí být připojena příslušná dokumentace. Je zapotřebí předložit výpis z katastru nemovitostí, případně souhlas vlastníka pozemku (není-li stavebník vlastníkem) nebo souhlas společenství vlastníků jednotek, popř. správce, projektovou dokumentaci, stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury (plyn, elektřina, aj.), závazná stanoviska příslušných orgánů k dané věci a územní rozhodnutí, pokud je v daném případě třeba.

Do kdy by měl stavební úřad rozhodnout?

Následně je vše v rukou stavebního úřadu. Ten by měl vydat rozhodnutí nejpozději do 60, respektive 90 dnů v případě potřeby. Z praxe je však vhodné počítat s šesti měsíci, jelikož se do uvedené lhůty nezapočítává doba, po kterou čeká stavební úřad na stanovisko příslušných orgánů.

V průběhu stavebního řízení je možné podat námitky, které jsou nejsilnějším nástrojem. Mohou být namítány nedostatky projektové dokumentace, plánovaný způsob provádění a užívání stavby nebo požadavky dotčených orgánů.

V rámci rozhodnutí, které vydá stavební úřad, bude buďto stavební povolení uděleno, či zamítnuto. Pokud je uděleno, je nutné zahájit stavební práce do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. V každém případě jsou proti rozhodnutí o stavebním povolení účastníci řízení oprávnění podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo odvolateli stavební povolení doručeno.

Zdroj: JUDr. David Pytela

Foto: Pixabay