21. dubna 2024

Téma: Stavební úpravy v bytových a rodinných domech. Změna stavby před jejím dokončením

Při výstavbě povolené stavby se mnohdy stavebník dostane do situace, kdy bude chtít stavbu změnit. I na tento případ stavební zákon pamatuje. Upravuje tak postup, jakým takové změny docílit. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že stavebník je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním zákonem a s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona.

Jestliže se stavebník dostane do situace, kdy stavba nebude odpovídat stavebnímu povolení, bude zapotřebí ji znovu povolit. Nebude se však postupovat stejným řízením, jímž byla stavba povolena, nýbrž se použije institut změny stavby před jejím dokončením, který má oproti běžné žádosti o povolení nebo ohlášení své výhody.

Změnou stavby před dokončením stavební zákon rozumí změnu v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby, která je ověřená stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem. Jedná se o změnu na stavbě, jíž má stavebník povolenou, a kterou realizuje. Právě v průběhu realizace zjistí, že z nějakého důvodu musí či by chtěl stavbu oproti povolené podobě upravit.

Náročnost administrativního postupu ohledně změny stavby závisí na povaze a rozsahu změn. Pokud nepůjde o velké změny, může být jejich schválení odsunuto dokonce až do fáze kolaudace (např. posune se komín nebo se nepostaví plánovaná příčka). V některých případech bude postačovat postup obdobný ohlašování. Při zásadnějších změnách může stavební úřad požadovat i o změnu stavebního povolení (např. vybourá se okno tam, kde se neplánovalo, dům rozšíříte či zmenšíte, anebo se změní statika domu). V zásadě platí to, že pokud pro původní stavbu postačovalo ohlášení, bude i pro změnu této stavby ohlášení změn dostatečné. Samozřejmě za podmínky, že prováděnými změnami se z ní nestane stavba, která podléhá stavebnímu povolení.

Povolení změny stavby

Stavební úřad může povolit změnu stavby před jejím dokončením na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce. Pro ohlášení ani žádost o změnu stavby před jejím dokončením neexistuje oficiální formulář.

Žádost o změnu stavby před dokončením musí obsahovat, kromě obecných náležitostí, popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn projektantem. Žádost projedná stavební úřad s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení stavebního zákona o stavebním řízení.

Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

Lze proto pouze doporučit pro urychlení dokončení stavby prokonzultovat změny na příslušném stavebním úřadě, kde by měli stavebníku sdělit, jakým postupem nejjednodušeji plánovanou změnu úředně odsouhlasit a zda je vůbec možná. K posouzení situace je vhodné přinést dokumentaci původní stavby s vyznačenými změnami, které má v plánu stavebník realizovat.

Zdroj: JUDr. David Pytela

Foto: Pixabay