25. května 2024

Téma: Stavební zákon – koupě pozemku

Koupě pozemku či nemovitosti bývá zpravidla citelným zásahem do našeho rozpočtu, a je proto nezbytné si zavčas a u správných institucí ověřit, zda je náš záměr, pro který nemovitost pořizujeme vůbec reálný.

Nejlepší je vyžádat si od stavebního úřadu či orgánu územního plánování předběžnou informaci – územně plánovací informaci o podmínkách využívání území, tj. pozemku, o který se zajímáte. Získáte tím písemné potvrzení či vyvrácení možnosti realizace vašeho záměru. Pokud se pozemek nachází na území obce, která má vydaný územní plán, pak váš záměr musí být pochopitelně v souladu s tímto dokumentem. S územním plánem je možno se seznámit na příslušném stavebním úřadě nebo u příslušného orgánu územního plánování.

Pokud by však územní plán v daném území neexistoval, je možnost si vyžádat tuto územně plánovací informaci i od krajského úřadu. Územní plán kraje, který se nazývá Zásady územního rozvoje, má vydaný každý kraj – jedná se o povinnost ze zákona. Tento dokument obsahuje všechny zásadní stavby potřebné pro rozvoj příslušného kraje. Jsou zde nejen všechny plánované koridory pro potřebné sítě, ale i pro budoucí komunikace. Pokud budete mít ověřeno, že pozemek, o který se zajímáte, nebude některým z připravovaných záměrů dotčen a lze jej využít k požadovanému účelu, můžete pokračovat.

Velmi důležité je si dále prověřit, zda ten, kdo nám pozemek nabízí, je skutečně výlučným vlastníkem nebo se zde vyskytují i další spoluvlastníci. Rovněž je nutné si zjistit, zda na pozemku neváznou nějaká věcná břemena, nebo dokonce zástavní právo. Veškeré tyto skutečnosti si zjistíte v katastru nemovitostí.

Pokud by byl záměr pořídit si pozemek pro stavbu RD, pak je nutné prověřit ještě další skutečnosti. Aby stavba RD mohla být povolena, je jedním ze zásadních požadavků i napojení na příslušnou infrastrukturu – komunikace a sítě. Vždycky je nutné alespoň zajištění vodního zdroje, likvidace odpadních vod a napojení na rozvod elektrické energie.

Co se týká vody, tak zdrojem může být nejen místní vodovod, ale i studna, pokud se prokáže nejen dostatek vody, ale i požadovaná kvalita. Studna pochopitelně musí být rovněž řádně povolena. Nutné je řešit i likvidaci odpadních vod. Je třeba si uvědomit, že veškeré vody odcházející z domácnosti, jsou odpadní, a to je značný objem. Pokud není možnost napojení na kanalizaci, je nutné zabezpečit jejich likvidaci odpovídajícím způsobem. Často je to svedením do nepropustné jímky s potřebnou kapacitou, kterou je zapotřebí pravidelně vyvážet, nebo pokud okolnosti dovolují vybudovat i domovní čistírnu odpadních vod. Důležité je i prověření, zda nebudete dotčeni nějakým ochranným pásmem (komunikace, železnice, sítě, vodní zdroj apod.), které může náš záměr notně zkomplikovat.

Rovněž umístění vlastního objektu rodinného domu na pozemku je nutné si prověřit. Pokud by již sousední pozemky byly zastavěny a nebylo by možné dodržet požadované vzdálenosti mezi jednotlivými stavbami, může nastat i situace, že na předmětném pozemku nebude možné požadovanou stavbu povolit.

Všechny uvedené skutečnosti je nutné si proto důkladně a v předstihu prověřit, abyste třeba nezaplatili za „stavební pozemek“, který byste pak mohli využívat pouze jako zahradu.

Obdobně je třeba postupovat i při koupi nemovitosti. Opět je velice důležité si ověřit vlastnictví, věcná břemena, příp. zástavní práva, přístupové komunikace i záměr budoucího využívání objektu.

Je také žádoucí si předmětný pozemek či nemovitost vždy prohlédnout a na místě si ověřit zejména přístupové komunikace. I když na místě uvidíte cestu, tak tato cesta musí existovat i v mapových podkladech, protože leckde může být cesta pouze vyšlapaná nebo vyježděná, ale de jure neexistuje, což pak může být v budoucnu velkým problémem. Důležitou informací je také skutečnost, kdo je vlastníkem této komunikace.

Nezanedbatelnou položkou je i svažitost pozemku či jeho orientace ke světovým stranám, stejně jako hydrogeologický, geologický a radonový průzkum předmětné lokality.

Proto platí, že čím více si toho zjistíte o nemovitosti v předstihu a včas, tím méně problémů budete mít v budoucnu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay