14. dubna 2024

Téma: Stavíme dům

Z čeho stavět (XVI)

Na závěr našeho povídání o stavbě rodinného domu bychom se alespoň stručně měli věnovat úvaze o stavebních materiálech. Na počátku této úvahy je třeba zdůraznit, že i velmi kvalitně dispozičně řešený dům se dá pokazit nevhodným použitím stavebních materiálů. Každý z nich totiž má své charakteristické vlastnosti, jako jsou objemové změny vlivem teplot a vzdušné vlhkosti, nasákavost a mrazuvzdornost, ale i chemické složení. To vše má vliv na chování stavebního materiálu ve stavební konstrukci.

Stavebník si často ve snaze ušetřit vytváří z neznalosti velké problémy, jejichž odstranění ho bude stát mnohem víc než počáteční úspora. Špatně zvolený stavební materiál nebo nedodržení správných technologických postupů může způsobit problémy typu praskání a odlupování omítek, prokreslování skvrn na fasádě a mnoho jiných.

Členění stavby rodinného domu

1. Základy

Ty se navrhují podle místních podmínek, tj. například únosnosti základové půdy, hladiny podzemních vod, skladby a polohy podloží, klimatických poměrů i zatížení základů vlastní stavbou.

2. Nosné a obvodové zdi

Pro přehlednost je třeba rozdělit stavební materiály podle způsobu jejich zpracování na stavbě:

  • Zdící materiály  – sem řadíme cihly a tvárnice z různých materiálů, např. cihly klasické, cihelné bloky, pórobetonové, betonové a skořepinové betonové tvárnice atd., spojované maltou.

Určitým mezistupněm k monolitickým konstrukcím jsou tvárnice, vytvářející ztracené bednění. Tvárnice se staví na sebe do výrobcem stanovené výšky a pak se vyplňují betonovou směsí.

  • Monolitické konstrukce – nejsou u nás pro stavbu rodinných domů příliš používané. Jedná se o náročnou technologii, kterou se zabývají specializované firmy, dodávající stavby na klíč.
  • Montované konstrukce – jsou používány zejména pro výstavbu dodavatelským způsobem. Můžeme je rozdělit na těžké a lehké.

Z těžkých (na bázi betonu) konstrukcí se uplatňují při stavbě rodinných domů betonové panely na výšku podlaží. Tyto konstrukce jsou zpravidla součástí uceleného konstrukčního systému a vyžadují použití těžké techniky.

Lehké montované stavby z dřevěných konstrukcí jsou již značně rozšířené. Z interiéru i exteriéru mají dnes tyto konstrukce takový vzhled, že nepoznáte, že se jedná o dřevostavbu. Nosné i obvodové stěny jsou řešeny jako panely tvořené dřevěnou rámovou konstrukcí (sloupky a vodorovné ztužující prvky), vyplněnou tepelnou izolací. Z vnitřní i vnější strany jsou opláštěny deskami z třískocementu nebo sádrokartonu.

U montovaných konstrukcí je třeba si jen uvědomit, že pozdější dispoziční úpravy jsou velmi komplikované.

Střechy

Střecha je důležitou částí každého domu. Její tvar i zvolená krytina je často i určujícím architektonickým prvkem. Také bývají jednou z územních podmínek pro výstavbu.

  • Šikmé střechy – jsou v našich podmínkách tradiční a materiálově prověřené. Zajišťují rychlé a bezpečné odvedení srážkových vod a nejsou náročné na opravu. Při realizaci rodinného domu se šikmou střechou se zpravidla uvažuje s využitím podkrovního prostoru pro bydlení. Pro běžné velikosti rodinných domů se uplatní krokvová konstrukce krovu nebo moderní hambalková. Z podkrovního prostoru pak lze odstranit vazné trámy a většinu sloupků a vzpěr. Při navrhování konstrukce krovu je třeba počítat s nutností uložení tepelné izolace. Volba střešní krytiny je pak závislá na sklonu střechy i na místních povětrnostních podmínkách.
  • Ploché střechy – sice nabízejí plné využití obestavěného prostoru, ale jsou náročné nejen na kvalitní návrh, ale především na kvalitu provedení. Nejvíce se uplatňují v městské zástavbě. Nosnou částí ploché střechy je zpravidla stropní konstrukce, na kterou se pak provede tepelná izolace i hydroizolace v příslušné skladbě. Návrh skladby by měl provést zkušený specialista, který by měl dohlédnout i na její kvalitní provedení.

Důležitých stavebních konstrukcí a prvků ve stavbě je mnohem více. Tato kapitola je pouze jejich velmi stručným přehledem. Problematice jednotlivých částí stavby i technologií je věnována celá řada samostatných publikací. Pokud se tedy budete chtít s nimi podrobněji seznámit, jistě si je prostudujete.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay