22. července 2024

Téma: Stavíme dům

Typy projektové dokumentace (VI)

Tentokrát ještě zůstaneme u individuálního projektu. Je totiž potřeba vědět, že typů projektové dokumentace je několik, a k čemu která slouží. Je také dobré uvědomit si, na jakého odborníka se s čím obrátit.

Pro každý projekt stavby se zpracovává několik po sobě jdoucích stupňů stavební dokumentace. Zpracování všech stupňů ale často není třeba. Konkrétní informace získáte na stavebním úřadě.

Architektonická studie

Ve všech souvislostech promýšlí dispoziční a hmotové řešení, vzhled stavby i materiálové a estetické požadavky investora. Zpracovává také osazení domu do terénu, vazby na zahradu i základní koncepci zahrady. Často se řeší v několika variantách. Neprojednává se na úřadech, ale je důležitým podkladem pro projekt ke stavebnímu povolení.

  • Projekt pro územní rozhodnutí

Tento typ dokumentace se pořizuje v případě, pokud chcete svůj dům stavět v nezastavěném území nebo na pozemku, který není v územním plánu určen k zastavění. Ověřuje možnost umístit stavbu do území (na pozemek), řeší vliv na životní prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu, vodních zdrojů atd. Za úkol má i zajistit dopravní obsluhu stavby a její napojení na sítě technické infrastruktury. Je podkladem pro stavební úřad ve věci vydání rozhodnutí.

  • Projekt ke stavebnímu povolení

Je nutný k vydání stavebního povolení a získání vyjádření všech účastníků stavebního řízení.  Měl by se zpracovávat až po úplném projednání studie se stavebníkem. V rámci projektu ke stavebnímu povolení už by nemělo docházet k žádným podstatným změnám v dispozici a architektuře domu.

Vypracovává vlastní konstrukční a materiálové řešení stavby tak, aby byla v souladu s veřejnými zájmy (dopravními, energetickými, hygienickými atd.). Obsahuje technickou a průvodní zprávu, stavební a situační výkresy, přípojky, technické zařízení budov (vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, bleskosvod), požárně bezpečnostní a stavebně konstrukční řešení.

  • Prováděcí projekt stavby

Je nejrozsáhlejším a nejdražším typem stavební dokumentace. Obsahuje detaily stavby, podrobný výkaz výměr a slouží k vytvoření položkového rozpočtu stavby. U větších staveb se vždy vyplatí tento typ dokumentace pořídit, protože vám zjednoduší vyjednávání se stavebními firmami.

Architekt nebo projektant

Mnozí stavebníci nevědí, na koho se s projektem domu obrátit. Každý stupeň dokumentace řeší jiný odborník. Jen nezapomeňte, že každý projektant musí mít oprávnění k projektové činnosti, protože musí dokumentaci „orazítkovat“.

  • Architekt

Je ten, kdo promýšlí scénář vašeho bydlení. Musí být schopen navrhnout nejen dispoziční a architektonické řešení domu, ale musí být schopen zahrnout do projektu vaše požadavky. Vedle toho by vás ale měl vždy upozornit na problémy, které by některé vaše požadavky mohly přinést, a navrhnout vám alternativní řešení. Měl by vám také zároveň navrhnout celkové uspořádání stavebního pozemku (zahrady, doplňkových či hospodářských budov).

  • Projektant

Řeší technickou část projektu. Měl by zpracovat stavební dokumentaci do detailů. Měl by mít dokonalý přehled o typech i cenách stavebních materiálů. Navíc vám může zpracovat rozpočet a výkaz výměr.

  • Autorský dozor

Můžete si ho sjednat s architektem nebo projektantem. Pomůže vám řešit nečekané problémy v průběhu stavby a na místě dořešit některé detaily.

  • Stavební dozor

Může vám ušetřit nejen peníze, ale i starosti a problémy v budoucnu. Dohlíží, zda jsou všechny práce prováděny podle smlouvy s dodavatelem, podle projektu i předpisů. Největší význam má u tzv. staveb na klíč. A vždy musí být nezávislý na dodavatelských firmách, vždyť je vaším zástupcem při procesu výstavby. U malých staveb je výhodnější autorský a stavební dozor sloučit.

Zdroj: Jana Maňáková

Foto: Pixabay