23. července 2024

Téma: Střechy a bezpečnost práce

Povinnosti zadavatele stavby (investora – stavebníka) při realizaci střechy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen podle stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli také ochranu života a zdraví osob, a to jak u stavby nové, tak v případě opravy budovy včetně jejích částí (např. střechy).

Z hlediska bezpečnosti podrobněji upravuje povinnosti zadavatele stavby zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zákon dává zadavateli stavby tyto povinnosti:

 • Zpracovat plán BOZP v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha 5, zejména s ohledem na práce na střeše:
 • práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 (např. odstranění azbestocementové krytiny);
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m;
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. zařízení technického vybavení;
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (krovu, vazníků apod.

Plán zpracovává koordinátor BOZP.

 • Zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele (a to i v případě, že stavebník má smlouvu s jedním zhotovitelem, ale ten najímá své další subzhotovitele). Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokončené stavby. Koordinátor nesmí být zaměstnancem nebo i jinak závislý na zhotoviteli stavby.
 • Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Při provádění střechy a její opravy je nutné podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zajistit ohrožený prostor pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, který musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:

 • 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m;
 • 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m;
 • 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m;
 • 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu (výtah, jeřáb).

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

 • vyloučení provozu;
 • konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce;
 • ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo
 • dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay