15. června 2024

Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy

Požadavky na střechu při jejím bezpečném užívání, údržbě a opravě vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (bezpečnost při užívání staveb), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ČSN 73 1901 Navrhování střech a norem navazujících.

Jedná se o tyto požadavky:

 • Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu střechy. Minimálně musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy a zařízení na střeše.
 • Střecha, na které je umístěno technologické zařízení nebo komín, musí být navržena jako pochůzná, alespoň v částech určených pro přístup k zařízení nebo komínu.
 • Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro připevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby a oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.
 • Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše musejí umožňovat bezpečnou a stabilní oporu pro pohyb osob a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací za klimatických podmínek stanovených provozním řádem.
 • Nášlapné vrstvy střech s provozem a jejich části musí mít protiskluznou úpravu nášlapné plochy odpovídající normovým požadavkům, včetně zahrnutí vlhkosti, znečistění povrchu střechy, vlivu sněhu a ledu.
 • Střechy musí odvádět vodu, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu.
 • V případě, že nelze zajistit, aby sníh a led nepadal ze střechy, musí být kolem objektů v místech, kam by led a sníh padal, vymezen ochranný prostor nejméně:

o     1,5 m od výšky pádu od 3 m do 10 m,

o     2 m od výšky pádu nad 10 m do 20 m,

o     2,5 m od výšky pádu nad 20 m do 30 m,

o     1/10 od výšky pádu nad 30 m.

To vše v souladu se zájmy majitele pozemku nebo správce komunikace, s vyloučením provozu.

 • Průlezné otvory sloužící pro kontrolu a údržbu větraných vzduchových mezer a prostor mezi plášti střechy musejí mít světlý rozměr alespoň 0,6 m x 0,6 m.
 • Střechy s provozem musí být přístupné z výškové úrovně alespoň průchozím otvorem o šířce větší než 600 mm a výšce větší než 1800 mm.
 • Na střechy bez provozu má být umožněn přístup jen poučeným osobám podle provozního řádu budovy.
 • Střechy bez provozu, na které je umožněn přístup poučeným osobám mohou být přístupné i průlezným otvorem přes skladbu střechy minimálně průměru 600 mm, nebo otvorem ve stěně minimálně rozměru 600 x 1200 mm. Otvory nesmí být zužovány žebříky, stupni schodišť nebo stupadly.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock