23. července 2024

Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

Zvláštní kapitolou při navrhování střech je vzduchová mezera, která odděluje krytinu střechy od ostatních vrstev, a nejčastěji její návrh bývá podceněn, příp. navržen chybně.

Návrh vzduchové mezery navrhuje zpracovatel projektové dokumentace, a to na základě:

 • zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
 • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (úspory energie a tepelná ochrana budov);
 • technických norem ČSN 73 0540 – části 1–4: Tepelná ochrana budov, ČSN 73 1901 Navrhování střech a norem navazujících.

Vzduchové mezery se rozlišují na:

 • dutiny uzavřené;
 • dutiny otevřené;
 • dutiny slabě větrané;
 • dutiny silně větrané.

Funkce dutin, zejména větraných, je:

 • snížení tepelné zátěže vnitřních prostor v letním období – větrané půdní prostory a větrané vzduchové vrstvy dvouplášťových střech;
 • odvod difundujících vodních par z konstrukcí – páry procházející konstrukcí, které mohou způsobovat snížení tepelného odporu střešní konstrukce, nebo u dřevěných konstrukcí při jejich kondenzaci v konstrukci či zvýšené vlhkosti způsobovat plísně a hnilobu.

Doporučené nejmenší tloušťky vzduchových mezer, včetně přiváděcích větracích otvorů, podle ČSN 73 1901 Navrhování střech tabulky E1

Sklon vzduchové vrstvy (střechy) Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy[mm] Plocha přiváděcích a odváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy
< 5° 100 1/100
5° – 25° 60 1/200
25° – 45° 50 1/300
> 45° 40 1/400

Pro tabulku platí:

 • hodnoty součinitele prostupu tepla 0,24 W/m2K podle ČSN 73 0540-2;
 • na každý 1 metr délky vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje nejmenší tloušťka vzduchové mezery o 10 %;
 • uvedená plocha přiváděcích a odváděcích otvorů je uvažována čistá bez plochy dalších konstrukcí omezující průchod vzduchu (pletivo protihmyzových mřížek);
 • plášť střechy mezi větranou vzduchovou mezerou a vnitřním prostředím stavby musí být vzduchotěsný.

Nejčastější chyby při návrhu provětrávané vzduchové mezery

 • Návrh a posouzení není součástí projektové dokumentace a projektant se odvolává na dodavatele střešní konstrukce;
 • návrh zhotovitele střešní krytiny se odvolává na výpočty podle dodavatelů střešní krytiny, zejména skládané (tašky), který nezohledňuje:
 • tvar střechy úžlabí a nároží,
 • poměr délky a výšky střechy.

Zpravidla u skládaných krytin je navrhovaný počet a umístění odvětrávaných tašek podle výrobce nižší a nevyhovuje požadavkům technické normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Zdroj: ČKAIT