27. února 2024

Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy

Každá stavba nebo její část (střecha) musí být zahájena zpracováním projektové dokumentace projektantem s autorizací buď u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), nebo u České komory architektů (ČKA), která zaručuje oprávnění zpracovávat dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Každá autorizovaná osoba má ze zákona povinnost být pojištěna.

Pro úspěšné zpracování projektové dokumentace je důležité, aby stavebník jasně zadal projektantovi uživatelské požadavky na střechu (sklon, krytina apod., pokud nejsou předmětem již zpracovaného architektonického návrhu nebo dány regulačním plánem obce nebo závaznými stanovisky, zejména památkové péče).

Podle rozsahu a místa bude posouzeno, zda se jedná o stavbu podle stavebního zákona:

 • která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení;
 • jedná se o jednoduchou stavbu, u které stačí ohlášení stavby;
 • nebo o stavbu vyžadující stavební povolení.

Realizace stavby (střechy)

Stavbu pro bydlení může provádět podle § 160 stavebního zákona jenom stavební podnikatel, který zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím (tj. osobou, která má autorizaci ČKAIT na provádění stavby).

V případě, že se jedná stavbu, která nevyžaduje stavební povolení, může provádět stavbu svépomocí pouze za předpokladu, že si zajistí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (osobou s autorizací ČKAIT) jako stavební dozor.

Stavba je následně realizována podle:

 • projektové dokumentace;
 • stavebního povolení;
 • závazných stanovisek;
 • smlouvy o dílo a rozpočtu.

Průběh stavby je zaznamenáván do stavebního deníku:

 • denními záznamy;
 • zápisy z kontrolních dnů;
 • změnami oproti projektové dokumentaci a rozpočtu, které nemají vliv na změnu stavby před dokončením.

Kontrola provádění stavby

Pro kontrolu provádění stavby stavební firmou je účelné zajistit technický dozor stavebníka, tj. osobou znalou, ideálně s autorizací ČKAIT, která bude kontrolovat provádění stavby, a je nezávislá na stavební firmě.

Technický dozor

 • kontroluje postupné provádění stavby;
 • přebírá postupně zakrývané konstrukce;
 • organizuje kontrolní dny stavby za účasti stavební firmy a stavebníka;
 • provádí zápisy a kontroly stavebního deníku;
 • kontroluje harmonogram stavby;
 • odsouhlasuje faktury za provedené práce;
 • přebírá konečné provedení stavby, včetně dokladů
 • o použitých materiálech,
 • o případných zkouškách a revizích (elektrorozvody, hromosvod, zabezpečovací systém),
 • o ekologickém uskladnění odpadu a
 • dokumentaci skutečného provedení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock