12. dubna 2024

Téma: Střechy – základní členění

Střecha je obecný český název pro stavební konstrukci, která ukončuje stavbu shora a chrání ji tak proti účinkům povětrnosti. Jde především o účinky deště, sněhu, větru a slunečního záření. V odborné literatuře se můžeme setkat také s pojmy zastřešení nebo střešní konstrukce, které v sobě významově ještě zahrnují další navazující pojmy, jako je krytina, střešní plášť, izolace nebo nosná konstrukce střechy.

Rozvojem stavebnictví vzniklo postupně mnoho typů střech. Ty se rozdělují podle jejich materiálu, vzhledu, účelu nebo konstrukce. Základním dělením je především rozdělení na střechy sklonité a střechy ploché. Při hledání střechy pro budoucí stavbu je třeba vybrat jednu z těchto dvou variant anebo jejich kombinaci.

Sklonité střechy

Střechy sklonité nebo také šikmé se vyznačují výrazným sklonem. Tento sklon byl v minulosti velmi důležitý, neboť zabezpečoval, aby dešťová voda mohla po střeše dobře stékat. Použití velkého spádu střechy je patrné na historických budovách. Například středověké doškové střechy ze slámy měly velký spád okolo 60 stupňů a hojně užívané pálené taškové krytiny kolem 45 stupňů. Nemělo tak dojít k jejich protečení. Sklon si tak vynutila použitá krytina. Při určitém spádu voda po krytině rychle odtéká a nedochází k jejímu proniknutí do střechy. Pro různé krytiny existují tak ověřené a bezpečné spády střechy.

Dnešní moderní sklonité střechy se realizují v různých spádech. Stále ale platí, že pro daný sklon je nutné zvolit vhodnou krytinu. Použití je omezeno minimálním spádem, např. pro pálené nebo betonové tašky se minimální spád pohybuje podle typu tašky mezi 18 až 25 stupni.

Sklonité střechy nazýváme často podle použitého materiálu a typu krytiny nebo podle tvaru a polohy jednotlivých střešních ploch. Střešní plochy mohou být ploché a rovinné nebo prohnuté či zaoblené. Různá může být i jejich velikost nebo kombinace. To vše záleží na řešení budovy a jejího vzhledu. Střechy se podle tvaru dělí na pultové, sedlové, valbové, polovalbové, stanové, dlátové, mansardové a věžové. Samostatnou kategorií jsou báně, kupole a zborcené plochy.

Ploché střechy

Na zastřešení budov se často používá střech s velmi malým spádem, které se označují jako střechy ploché. Jedná se o střešní plochy se sklonem menším než 5 stupňů.

Oproti sklonitým neboli šikmým střechám mají ploché střechy určité výhody. Jsou konstrukčně nižší, snižují výšku budovy, střecha může mít menší hmotnost a vlastní konstrukci, nebo může mít další využití jako terasa, zelená plocha nebo i parkoviště.

Místo tradiční skládané krytiny, jak je tomu u šikmých střech, se zde využívají povlakové hydroizolace nebo mechanicky spojené velkoplošné prvky z nepropustných materiálů. Střešní konstrukce může vytvářet společnou konstrukci se stropem posledního podlaží nebo být samostatnou stavební konstrukcí. Může být také samostatnou konstrukcí nad celou budovou, např. u hal.

Ploché střechy se rozdělují podle účelu a podle konstrukčního provedení. Podle účelu se střechy dělí na střechy nepochozí a střechy provozní. Podle konstrukčního provedení se rozlišují střechy jednoplášťové a víceplášťové, z nichž nejvíce užívány jsou střechy dvouplášťové.

Nepochozí střechy

Tyto střechy mají pro stavbu pouze ochrannou funkci, neboť ji zakrývají shora proti účinkům povětrnosti. Nejsou určeny k pobytu nebo práci osob. Proto jsou dimenzovány pouze na zatížení od sněhu a větru a umožňují pouze ojedinělý přístup osob pro opravy.

Provozní střechy

Provozní střechy jsou dnes velmi aktuální. Dělí se na střechy pochozí pro osoby, střechy pojížděné, vegetační neboli zelené a střechy s technologickým zařízením. Tyto střechy potřebují větší stavební tloušťku a jsou složitější. Pro svoji větší tíhu vyžadují pod sebou výrazně únosnější konstrukci než střechy nepochozí.

Jakou střechu vybrat

Pro odpověď na tuto otázku je třeba zvážit, zda budoucí stavba bude mít vyšší sklonitou střechu nebo bude u domu postačovat tvarově jednoduchá plochá střecha. Podle této volby anebo podle architektury a vzhledu domu navrženého architektem nebo stavebním projektantem se zvolí vhodná krytina.

U sklonitých střech je častým řešením skládaná krytina z pálených nebo betonových tašek, u nichž je třeba vybrat provedení tašek a jejich barvu. Na povrch ploché střechy většinou není vidět, takže se volí foliová nebo asfaltová varianta povlakové krytiny, popř. doplněná krycím násypem, který krytinu nejen chrání, ale i mírní změny teplot a teplotní účinky od chladu i tepla. Vhodným řešením je také užití vegetační střechy v mírné extenzivní formě nebo ve formě pro intenzivní růst zeleně.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay