3. června 2023

Téma: Technický dozor stavebníka

Především si musíme vymezit obsah pojmu technický dozor stavebníka, který bývá často nesprávně označován jako stavební dozor nebo stavebně technický dozor.

Podle stavebního zákona se technickým dozorem stavebníka rozumí dozor nad prováděním stavby. Naproti tomu stavebním dozorem rozumí stavební zákon odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí a ukládá mu řadu povinností. Termín stavebně technický dozor stavební zákon ani jiné předpisy neznají; je proto lépe se mu vyhýbat.

Stavební zákon – který sleduje výlučně ochranu veřejných zájmů ve výstavbě –, výkonu technického dozoru nevěnuje příliš velkou pozornost. V § 152 ukládá stavebníkovi povinnost zajistit technický dozor stavebníka u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí jako zhotovitel stavební podnikatel. Podle novely stavebního zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2018, může tento technický dozor vykonávat pouze autorizovaná osoba s příslušným oborem nebo specializací autorizace ve výstavbě. Podle § 153 je stavbyvedoucí, který zabezpečuje odborné vedení stavby, povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výčet osob, které jsou oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, stanoví § 157 stavebního zákona. Patří mezi ně také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Pro výkon technického dozoru stavebníka se podle nového občanského zákoníku používá typ smlouvy příkazní (§ 2430 až 2444 občanského zákoníku). Příkazní smlouvou se příkazník (osoba vykonávající technický dozor) zavazuje obstarat záležitost příkazce (stavebníka). „Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. … Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc. Není-li plná moc ve smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané převzetí povinnosti příkazce jednat jménem příkazníka; to platí i v případě, že třetí osoba, se kterou příkazník právně jedná, o této povinnosti ví.“

Stavební zákon vymezuje výkon technického dozoru jen do oblasti provádění stavby. Zejména v případech, kdy stavebníkovi chybí i základní orientace v předpisech stavebního práva a jakékoliv technické znalosti (byť se tvrdí, že každý Čech postaví za život minimálně psí boudu, a tudíž rozumí stavebnictví), lze jen doporučit objednání technického dozoru již ve fázi přípravy stavby, zpracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele.

Příkazní smlouva by měla podrobně specifikovat výkon práce a povinnosti příkazníka (technického dozoru stavebníka). Technický dozor vykonává zpravidla kontrolní (dozorové) činnosti nad přípravou a vedením stavby, zkušebním provozem a předáním stavby do užívání. Technický dozor nemá vykonávat osoba, která je ve smluvním (zaměstnaneckém či jiném) vztahu se zhotovitelem stavby, s osobou vykonávají funkci stavbyvedoucího, ani s jiným účastníkem výstavby, ale pouze se stavebníkem, který ji výkonem technického dozoru pověřil. Tuto zásadu (prohlášení) doporučujeme zakotvit ve smlouvě, stejně jako prohlášení, že technický dozor není a nebude současně honorován i zhotovitelem stavby či jiným účastníkem výstavby.

Prostřednictvím technického dozoru stavebník sleduje, zda projektant nebo zhotovitel stavby provádí dílo v souladu s právními předpisy a v souladu se závazky, vyplývajícími pro něho z příslušné smlouvy. K povinnostem technického dozoru specifikovaným v příkazní smlouvě patří například sledovat a prověřovat:

·    projektovou dokumentaci stavby pro ohlášení nebo stavební povolení;

·    dodavatelskou (výrobní) dokumentaci zhotovitele stavby, podle níž se bude stavba realizovat;

·    dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou zpracovává zhotovitel a předává stavebníkovi

·    operace související s přípravou staveniště, jeho předáním k provádění stavby, jeho vybavením a organizací pro další průběh výstavby, včetně zeměměřických činností;

·    kvalitu dodávek pro stavbu u účastníků výstavby (výrobců a dodavatelů), jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými právními předpisy, s technickými normami a s ujednáními ve smlouvách;

·    kvalitu přípravy a provádění stavebních či montážních prací na staveništi a jejich doložení doklady o jakosti;

·    stav a provedení stavebních prací, které budou později zakryty, a to ještě před jejich zakrytím;

·    provoz na staveništi, včetně kvality skladování materiálů a výrobků ve vyhrazených prostorách, udržování čistoty a pořádku;

·    posuzování návrhů na změny vyžadující provedení změnových řízení v zájmu zlepšení efektivnosti a kvality nebo v zájmu snížení rizik;

·    plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby;

·    řádné, úplné a průběžné vedení stavebníku deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Zásady a pravidla výkonu technického dozoru je třeba zakotvit také do smlouvy o dílo na zhotovení stavby uzavřené s jejím zhotovitelem.

Před uzavřením smlouvy na výkon technického dozoru doporučujeme vyhledat a zjistit si v odborné technické literatuře podrobnější informace o obsahu a rozsahu, odpovědnosti a povinnostech technického dozoru ve vztahu k dalším účastníkům výstavby.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix