15. června 2024

Téma: Trvalé bydlení v objektu bez čísla popisného

Označování domů má svá pravidla, které upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů.

Domy se číslují kvůli identifikaci a evidenci nemovitostí, poštovním úřadům, městské správě i potřebám centrálního registru obyvatel či geografických informačních systémů a digitálních map. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Správa čísel orientačních, evidenčních a popisných je svěřena ministerstvu vnitra, rozhodování a administrace je svěřena obci či městské části, odpovědnost za označení nemovitosti má její vlastník.

Číslo domovní – buď evidenční, nebo popisné

Domovní číslo zahrnuje kategorie čísel popisných a evidenčních. Každý dům má jedno číslo domovní, evidenční nebo popisné a tolik čísel orientačních, kolik ulic či náměstí je kolem jeho zdí.

Číslo orientační

Orientační číslo je jedinečné v rámci ulice či veřejných prostranství. Nejsou všech obcích a součástí může být i písmeno kvůli přehlednosti a dobré orientaci. Čísla jsou přidělovaná obecním úřadem v rámci jedné veřejné komunikace nebo prostranství. Může dojít k tomu, že jeden dům má hned více orientačních čísel. Pokud je čelem na náměstí a zároveň je i jednou zdí do boční ulice, má dvě orientační čísla. Číslo se někdy v průběhu doby změní. Čísla jsou na modrých tabulkách psaná bílými číslicemi, nejsou-li malovaná a individuálně vyráběná.

Číslo popisné

Popisné číslo je popisuje budovy určené k trvalému bydlení nebo jinému účelu. Oproti číslu orientačnímu je jedinečné. Můžeme se setkat s více čísly orientačními v jiné ulici nebo na jiném náměstí, ale čísla popisná se neopakují. Proto bývají delší, někdy až pětimístná. Čísla popisná jsou zapisována do katastru nemovitostí. Mají podobu červených tabulek s bílými číslicemi, včetně názvu příslušného katastrálního území. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je nutnou podmínkou pro zápis do katastru. Budova nese číslo popisné trvale a mění se pouze při změně katastrálních hranic. Nová budova postavená na místě původní stavby číslo nedědí, ale získává nové. Čím je číslo vyšší, tím je budova novější. Pokud má dům má více vchodů, každý má vlastní číslo popisné.

Číslo evidenční

Evidenční číslo se týká objektů s charakterem dočasného bydlení nebo prozatímního rázu, jako zahradní domky, chaty a chalupy. Číslo je v rámci obce jedinečné, je na zelených tabulkách bílými číslicemi. Zákon o dočasnosti nehovoří a lze najít dočasné stavby starší šedesáti let.

Číslo náhradní

Náhradním číslem se značí budovy, které ze svého charakteru nemohou být označeny číslem orientačním, popisným či evidenčním a k označení provizorních i jiných staveb, které jsou místem výkonu jisté činnosti.

Skutečnost, že dům nemá číslo popisné, nemusí nutně znamenat, že neproběhla kolaudace. Vzhledem k tomu, že dům je starý a byl postaven za účinnosti jiných právních předpisů, které i poněkud odlišně upravovaly přidělování č.p., nemusí nutně znamenat, že dům nebyl postaven s potřebným stavebním povolením apod.

Dle § 31 odst. 5 zákona o obcích obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Čísla popisná přiděluje obecní úřad

1. v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,

2. v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).

O přidělení čísla popisného vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.  Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší. K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

A ještě poznámka z pohledu podpor na bydlení. Prostor k bydlení nemusí být stavebním úřadem zkolaudovaný jako byt, přesto je možné jeho obyvatelům přiznat dávky určené k zajištění a udržení bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení). Podmínkou takového rozhodnutí však je, že prostor je vhodný k trvalému bydlení. Zákony o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi nedefinují pojem bytu pro účely příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Obě sociální dávky slouží jako pomoc k zajištění základní životní podmínky – bydlení. Na byt je tak třeba pro účely dávek na bydlení nahlížet šířeji, než pouze v rovině veřejného práva stavebního, neboť základní požadavky na důstojné bydlení se nemusejí nutně rovnat požadavkům kladeným na nově vznikající stavby.

Doplatek na bydlení je přiznán žadateli, který k bydlení užívá jiný než obytný prostor (nezkolaudovaný jako byt), avšak pouze tehdy, pokud prostor splňuje tzv. standardy kvality bydlení vycházející z některých požadavků veřejného práva stavebního na stavby, a současně jde o případ hodný zvláštního zřetele.

Závěrem je třeba zmínit, že k problematice kolaudace rodinných domů a k přidělování čísel popisných byly zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pracovní pomůcky. Jde o krok navazující na změny stavebního práva, které u některých objektů nevyžaduje po 1. lednu 2018 kolaudaci.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay