15. června 2024

Téma: Uzavření nájemní smlouvy

Nový občanský zákoník neuvádí základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu, tak jako původní právní úprava, kdy jejich absence ve smlouvě znamenala absolutní neplatnost smlouvy. Vychází se z předpokladu, že pokud by si strany ujednaly něco, co by vedlo ke zkrácení nájemcových práv, nepřihlíželo by se k tomu. 

Přesto by měl být ve smlouvě vymezen minimálně předmět nájmu, doba trvání nájemního vztahu a výše nájemného a rozsah poskytovaných služeb.

Další náležitosti, které by měla nebo mohla v některých případech smlouva o nájmu bytu obsahovat: 

 • Vymezení předmětu nájmu číslo parcelní pozemku, na kterém se dům s byty nachází včetně vymezení katastrálního území, především v případech, kdy bude vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby – viz § 1240 a následující.
 • Skutečnost, že bude pronajímán k obývání jiný než obytný prostor – § 2236.
 • Údaj, že byt bude pronajímán jako služební nebo jako byt zvláštního určení – § 2297 a násl. resp. § 2300 a násl.
 • Výměra podlahové plochy bytu, pokud se nájemné stanoví ve vztahu k podlahové ploše bytu.
 • Vymezení účasti nájemce na drobných opravách a údržbě bytu   – § 2257.
 • Zvláštní práva a povinnosti, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení oprav, pokud je byt nájemci předáván jako nezpůsobilý k bydlení   – § 2242
 • Ujednání o každoročním zvyšování nájemného – § 2248.
 • Ujednání o vyloučení zvyšování nájemného – § 2249.
 • Platební podmínky pro platbu nájemného a úhrad za služby, které poskytuje pronajímatel – § 2251.
 • Ujednání o jistotě – § 2254.
 • Ujednání o paušální platbě  – § 9 zák. č. 67/2013 Sb..
 • Ujednání o zákazu podnájmu – § 2275.
 • Pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele – § 2256.
 • Výhrada pronajímatele udělit souhlas s přijetím nového člena domácnosti – § 2272.
 •  Ujednání o uplatnění práva před rozhodcem v případě sporu – § 3017.
 • Ujednání o způsobu předání bytu po skončení nájmu – § 2292.

Smlouva o nájmu bytu může samozřejmě obsahovat ještě další náležitosti, je to však na posouzení smluvních stran. V žádném případě nesmí smlouva o nájmu bytu obsahovat ujednání zkracující nájemcova práva.

Zdroj: právní odbor Ministerstva pro místní rozvoj

Foto: Pixabay