23. července 2024

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Využití šedé vody v obytných domech (II)

S ohledem na předpokládané změny klimatu, očekávané periody sucha a případný nedostatek pitné vody, se aplikují opatření pro úsporu vod. V rámci úspor pitné vody lze použít jiných zdrojů vod, které nemusí svou kvalitou splňovat veškeré požadavky na vodu pitnou, ale jejich použití nebude rizikové pro lidské zdraví ani jimi nebude ohroženo životní prostředí. Jedním z těchto zdrojů jsou recyklované šedé vody. Jedná se o vody odtékající z umyvadel, sprch, van a praček, které neobsahují fekálie a moč. Resp. pouze ve stopovém množství, jejichž negativní vliv na zdraví uživatelů lze eliminovat odpovídajícím čištěním a hygienickým zabezpečením při vyžití jako vody užitkové, tzv. vody bílé, např. pro splachování sociálních zařízení – záchodů a pisoárů, pro očistu vnitřních či vnějších prostor či pro zálivku zeleně.

Vzhledem k nutnosti investic do technologického zařízení i zajištění jejich provozu jsou vhodnými stavbami pro recyklaci šedých vod zejména budovy s vyšší produkcí šedých vod a zároveň s vyšším využitím vody bílé. Jedná se např. o bytové domy, koleje, hotely, sportovní a plavecké areály s větším počtem sprch. Při rozhodování o aplikaci systému recyklace šedých vod je vždy nezbytné posoudit bilance vody (produkce a spotřeba) a uvážit investiční a provozní náklady systému.

Šedé vody je nutno svádět samostatným sběrným potrubím do čisticího zařízení, které standardně zahrnuje mechanické předčištění, biologické čištění a hygienické zabezpečení. Aktuálně je i na českém trhu řada výrobců, kteří nabízí ucelené komplexní řešení pro recyklaci šedých vod. Mechanické předčištění může zahrnovat např. jemné rotační síto pro odstranění hrubých a zejména vláknitých nečistot, a vyrovnávací nádrž. Biologický stupeň čištění zahrnuje zpravidla aktivační nádrž s jemnou bublinnou aerací a separačním zařízením, kde se prosazují zejména membránové moduly. Předčištěná šedá voda se dále uskladňuje v akumulační nádrži a přes automatickou tlakovou stanici je rozváděna samostatným rozvodem užitkové vody k jednotlivým odběrům. Pro hygienické zabezpečení se používají UV lampy, v případě delší stagnace bílé vody v rozvodech je nezbytné zabezpečení s déletrvajícím efektem, např. dávkováním chlornanu sodného. Celý systém je vhodné v maximální míře automatizovat pomocí řídicí jednotky, monitorovat provozní stavy a zajistit pravidelné rozbory bílé vody pro ověření její požadované kvality.

V případě nutnosti doplnění systému užitkové vody vodou pitnou, musí být rozvod pitné vody chráněn v souladu s normou ČSN EN 1717:2002 tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k nasátí užitkové vody do rozvodu vody pitné. Odvádění šedých vod i následný rozvod vody bílé vyžaduje samostatné vnitřní rozvody uvnitř budovy. V žádném případě však není možné fyzicky přímo propojit rozvody pitné a užitkové vody, což je zakázáno právními předpisy. Rozvody pitné a užitkové vody musí být barevně odlišeny pro eliminaci možnosti záměny potrubí při případných úpravách na systému rozvodů vody. Zároveň u každé volné výtokové armatury užitkové vody musí být trvale umístěna informace, piktogram, že se nejedná o vodu pitnou.

Nezbytné je také informovat, vysvětlit a poučit jednotlivé uživatele systému o jeho funkci a pravidlech, které je nutné dodržovat pro jeho řádnou funkci. V případě, že budou ze strany uživatelů porušována, důsledkem budou vyšší provozní náklady, stejně jako je tomu u jiných vodohospodářských systémů.

I přes investiční a provozní náklady systému pro recyklaci šedých vod se jedná o způsob šetrného hospodaření s vodou a z těchto důvodů je vhodné jeho aplikaci zvážit zejména v rámci výstavby nových objektů.

Vice zde 

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay