20. dubna 2024

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Retence vody pomocí zelených střech (VI)

V souladu s právními předpisy je požadováno při realizaci nebo rekonstrukci staveb řešit problematiku srážkových vod. Pokud se neplánuje využití srážkových vod, mají být přednostně vsakovány. V případě, že to místní podmínky neumožňují, pak zadržovány a regulovaně vypouštěny do recipientu (povrchových vod), oddílné dešťové kanalizace nebo kanalizace jednotné.

V případě výstavby je možné realizovat opatření již v místě dopadu srážkových vod na budovu, tzn. na střechu stavby. Pro tyto účely se realizují zelené či modré střechy.

Zelené střechy se zpravidla člení podle mocnosti vegetačního souvrství na extenzivní, 6 až 15 cm, a intenzivní se skladbou více než 30 cm. Tomuto odpovídá nejen druh vegetace, požadavky na péči a zálivku, možnosti využití, ale i související zatížení střešní konstrukce na nosný systém. Hodnoty zatížení jsou od cca 70 kg/m2 pro úsporné extenzivní zelené střechy.

Extenzivní zelené střechy tvořené nízkou vegetací, druhově zpravidla mechy, rozchodníky a sukulenty či suchomilné traviny, mají zpravidla minimální požadavky na údržbu a střešní plochy nejsou pochozí. Intenzivní zelené střechy umožňují osazení vyššími druhy vegetace, např. trávníky, trvalky, keře, nižší stromy, popř. užitkové rostliny. Vyžadují však pravidelnou péči i samostatný zavlažovací systém. Jedná se o pochozí, pobytové plochy a střešní zahrady.

V závislosti na charakteru zelené střechy je dosahováno snížení objemu odtoku srážkových vod o 65 % pro extenzivní a až o 85 % pro intenzivní zelené střechy. Převážná část dešťových vod je dočasně akumulována v zemině, z níž je následně odpařována. Zbylá část je odváděna s výrazným zpožděním. V letním období je zelenými střechami zadrženo 70 až 90 % srážkového úhrnu, v zimním 25 až 40 %.

Zelené střechy mohou být aplikovány i na šikmých plochách až do 40 % sklonu. V těchto případech jsou díky 5 až 10 x vyšší listové ploše oproti dosahovaným hodnotám na stejné ploše trávníku v městských parcích ekonomicky efektivní pro zlepšení mikroklimatu.

Zelené střechy poskytují i řadu dalších benefitů. Vyjma vodohospodářských funkcí podporují biodiverzitu, pozitivně ovlivňují mikroklima i kvalitu ovzduší a utváří estetický prvek v urbanizovaném prostředí. Celkově tak zkvalitňují životní prostředí obyvatel. Zároveň vytváří ochranu střešním izolacím před UV zářením i extrémním kolísání teplot a mají až 2x vyšší životnost oproti standardním střechám. S tímto souvisí i přibližně poloviční náklady na údržbu a případné opravy v případě extenzivních zelených střech. Zároveň zajišťují efektivní protipožární ochranu, snižují hodnoty hluku z okolního prostředí, snižují potřebu energie pro vytápění či klimatizaci interiérů atp.

Modré střechy umožňují akumulaci srážkových vod pro další využití či retenci a následný řízený odtok. Mohou být aplikovány pouze na plochých střechách do sklonu cca 2 %. Jako zádržná vrstva slouží štěrkové vrstvy nebo speciální plastové bloky, nad nimiž můžou být pochozí prvky či částečná kombinace se zelenou střechou.

Modré střechy však nejsou esteticky významným prvkem, nepodporují biodiverzitu ani nezlepšují kvalitu ovzduší jako zelené střechy. Pro pozitivní ovlivnění mikroklimatu výparem zadržené vody může být odtok řízen na základě předpovědí počasí, kdy v případě očekávání bezdeštného a teplého počasí je voda zadržena a vypařována, při předpovědi srážkových událostí je voda regulovaně vypouštěna.

Zelené a modré střechy jsou efektivním opatřením pro adaptací na změnu klimatu i perspektivním řešením souvisejícím s předpokládaným zrušením výjimek zpoplatnění srážkových vod odváděných do kanalizace podle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay