22. července 2024

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Malé domovní čistírny odpadních vod (VII)

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019 uvádí, že v domech napojených na kanalizaci žije 9,12 mil. obyvatel České republiky, to je 85,5 % z celkového počtu obyvatel. U zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zneškodňovány individuálně. Podle platných právních předpisů se tím rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních po požadovaném předčištění nebo jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Explicitní doporučení pro znovuvyužití odpadních vod předčištěných na odpovídající kvalitu podle účelu využití vodní zákon neuvádí, ačkoliv se jedná o v budoucnu pravděpodobně nepostradatelný zdroj vod v souvislosti se změnou klimatu.

Mezi individuální, decentrální systémy zneškodňování odpadních vod náleží vyjma zmíněných žump i další zařízení, např. domovní čistírny odpadních vod, septiky s dočištěním zemním, pískovým či biologickým filtrem, kořenovou čistírnou odpadních vod atd. Postupně se prosazují i nové přístupy, např. DEcentralised SAnitation and Reuse – technologie s dělením jednotlivých druhů odpadních vod a následným získáváním zdrojů z nich (zejména dusíku a fosforu, energie a vody).

Pravděpodobněji nejčastěji jsou využívány domovní čistírny odpadních vod z důvodů relativně nižší investice i malého záboru pozemku. Funkce DČOV je založena na aerobně biologických procesech s využitím bakterií. Bez těchto organismů není zařízení schopné odpadní vody čistit, a v případě jejich odumření funguje pouze jako výrazně poddimenzovaný septik.

Pro zajištění funkčnosti DČOV nelze již při výběru konkrétního typu podcenit charakteristiky malého zdroje odpadních vod. Může docházet k nárazovému hydraulickému zatížení, např. vlivem praní velkého prádla po dovolené v souběhu s opakovaným použitím myčky, nebo nemusí být zaručený kontinuální nátok odpadních vod, např. v průběhu dlouhotrvající dovolené. Mohou být používána velká množství desinfekčních prostředků na bázi chlóru, nárazově a v souběhu opakovaně v krátkém intervalu používána pračka a myčka s vysokým množstvím saponátů a tenzidů, nárazově vypouštěno větší množství tuků a olejů, vypouštěny vody z kondenzačních kotlů či napojeny drtiče kuchyňského odpadu, kdy veškeré tyto aktivity a skutečnosti negativně ovlivňují činnost bakterií, a tím i funkčnost DČOV.

I z těchto důvodů je nezbytné nepodcenit výběr vhodné DČOV. Nerozhodovat se pouze na základě výše pořizovacích nákladů, ale zohlednit i provozní náklady a komfort uživatele při obsluze a údržbě zařízení. V žádném případě není DČOV bezobslužným a bezúdržbovým zařízením, jak je některými výrobci tvrzeno. Ani DČOV by již dnes neměla být ovládána manuálně, ručním nastavováním ventilů, ale pomocí řídicí jednotky, ideálně i s přenosem poruchových stavů a provozních dat. Nepostradatelný je dostatečný vyrovnávací objem na přítoku a samostatný kalový objem pro přebytečný kal. Zajištění bezproblémového provozu DČOV však, i při sebelepší technologii, bude záviset také na chování uživatelů. Některé látky, které do kanalizace nepatří a mohou být problematické ve stokové síti a na centrální komunální čistírně odpadních vod, mohou být pro DČOV fatální. V případě využívání předčištěných odpadních vod na zálivku vegetace je vhodné vybavit DČOV i dalšími zařízeními pro zajištění kvality vody na odtoku, např. pískovým filtrem a UV lampou. Předčištěnou odpadní vodu lze recyklovat na vodu užitkovou, stejně jako využít přebytečný kal při odpovídajícím zabezpečení a kompostování jako zdroj organické hmoty s obsahem živin.

Podle Národního plánu povodí se uvádí v rámcových cílech vodohospodářských služeb v okruhu rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury, že se má zajistit rozvoj vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, avšak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokáže nevýhodnost centrálního systému má být podporován decentrální systém čištění odpadních vod. Obdobné doporučení je i v okruhu uplatňování principu návratnosti nákladů vodohospodářských služeb. Individuální zneškodňování odpadních vod bude i nadále aktuální vč. souvisejících výhod a nevýhod, a zároveň také z pohledu každého uživatele ve smyslu zdroj či odpad.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay