15. června 2024

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Kořenové čistírny a rybníčky – dostupná možnost čištění odpadních vod (VIII)

Odpadní vodu z rodinných domů, chat a jiných rekreačních staveb je vždy potřeba efektivně likvidovat. Po stránce ekonomické a provozní je téměř ve všech situacích v České republice výhodnější, aby byl producent připojen na kanalizační systém. Pokud není možnost připojení na kanalizaci, musí odpadní vodu likvidovat sám, tj. na vlastním pozemku. Na výběr je několik technických variant: jít cestou odvážení vody (jímka na vyvážení) nebo volit vlastní čistírnu odpadních vod. Rozhodne-li se vlastník pro vlastní čistírnu, potom se nabízí takzvané intenzivní technologie (čisticí proces podpořený elektrickým proudem), nebo extenzivní technologie (čisticí procesy jsou přirozené, většinou bez potřeby elektrického proudu).

V tomto článku je pozornost zaměřena právě na extenzivní technologii, která zahrnuje řešení přírodě blízká. Ať už se jedná o název kořenová čistírna, přírodní čistírna, rybníček, jezírko nebo biotop, vždy je základem tohoto sytému co možná nejúčinnější odstranění přitékajících nerozpuštěných látek a následně likvidace rozpuštěného znečištění. Tato přírodní řešení nemohou být koncipována jako jednostupňová. Z historie je nejznámější nejspíše sestava septiku a filtru, nicméně pro vysokou účinnost a dlouhodobě udržitelný provoz je potřeba, aby soustava zahrnovala také distribuční mechanismus, ať už čerpadlo, nebo pulzně-dávkovací zařízení fungující bez nutnosti obsluhy a externího zdroje elektrické energie.

Kořenové čistírny, které přišly do České republiky v 90. letech minulého století, jsou dnes nepříliš oblíbené. Zejména u malých obcí bylo tehdy realizováno přibližně 300 čistíren, které nesplňovaly původní očekávání. Tehdejší kořenové čistírny se uplatňovaly s příslibem bezobslužného zařízení, které vykazuje srovnatelné výsledky. Na přelomu století se kořenové čistírny téměř zakázaly a dnes, po rozklíčování a objasnění technologických požadavků, se konečně dosahuje špičkových účinností, které předčí i nejlepší dostupné technologie (BAT angl. Best Available Techniques), definované v nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nevýhodou kořenové čistírny je z dnešního pohledu již jen plošná náročnost ve srovnání s uplatněním klasické domovní čistírny. Nemá smysl projektovat domovní kořenové čistírny pro řadovou zástavbu, pro rodinné domy s plochou zahrady 400 m2 a méně. Samotný filtr vyžaduje 2-3 m2 na připojeného člověka. Nutné je ale připočítání dalších objektů (septik, šachta, případně trativod nebo akumulační nádrž na vyčištěnou vodu), nelze opomenut také terénní úpravy. Ve finálním projektu pro běžný rodinný dům vychází komplexní projekt přibližně na 50 m2 zabrané plochy pozemku.

Na druhou stranu provozní náročnost ve srovnání s klasickou čistírnou je méně náročná. Asi nejdůležitější je vizuální kontrola funkčnosti pulzních dávkovačů odpadní vody jednou měsíčně nebo kontrola množství kalu v předřazeném septiku. Následně se musí jednou ročně kosit vegetace a přibližně jednou ročně vyvážet kal (frekvenci lze snížit návrhem anaerobního separátoru místo septiku). Je také potřeba vzorkovat odpadní vodu podle platného nakládání s odpadními vodami.

Nespornou výhodou je účinnější zadržování vody v krajině (výpar prostřednictvím vegetace), ekologičnost provozu (nevytváří uhlíkovou stopu) a nemožnost kontaminace životního prostředí (filtrační plocha za každé situace zadržuje většinu znečištění ve srovnání s klasickou čistírnou). Vytvoření estetického prvku na zahradě, zlepšujícího biotu na pozemku, je příjemným bonusem pro producenta, stejně jako průzračně čistá voda využitelná jako užitková nebo závlahová voda.

Zdroj: ČKAIT

Foto: ČKAIT/Archiv Conwe s.r.o.