29. května 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (II)

Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě mohou získat pouze fyzické osoby, které prokážou dosažení předepsaného vzdělání požadovaného směru a odborné praxe a složí zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí příslušné profesní komory – ČKAIT nebo ČKA. Autorizované osoby se prokazují příslušným osvědčením a svým úředním razítkem – malým kulatým razítkem se státním znakem. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem své činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem. Razítko dále obsahuje jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a obor, resp. specializaci autorizace. Vazba oprávnění výhradně na fyzické osoby souvisí s vysokými požadavky na kvalifikaci a s vysokou mírou osobní odpovědnosti autorizovaných osob.

Vazba výkonu vybraných profesí pouze na fyzické osoby má v českých a řadě dalších zemí dlouholetou tradici. V našem případě souvisí s vydáním prvního rakousko-uherského živnostenského řádu v roce 1859, který takto vyhradil profese stavebních inženýrů, advokátů či notářů a svěřil správu těchto profesí stavovským profesním komorám. Toto uspořádání zachovala i Československá republika po roce 1918 a porušil je až politický systém centrálně řízené ekonomiky po roce 1953. Oprávnění k projektové činnosti bylo udělováno socialistickým národním podnikům, ale i v centrálně řízeném hospodářství se ukázalo, že předpoklad vysoké kvalifikace a osobní odpovědnosti je neopominutelný. Ústřední orgány státní správy vydávaly od roku 1983 fyzickým osobám osvědčení zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě. Po roce 1989 se Česká republika vrátila k dřívějšímu uspořádání, které je obvyklé také ve většině zemí Evropské unie.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v několika oborech a specializacích autorizace. V případě návrhu a realizace stavby pro bydlení je vyžadována autorizace v oboru pozemní stavby. Tento obor autorizace musí mít jak projektant, který stavbu navrhuje a vykonává autorský dozor projektanta nad prováděním stavby, tak stavbyvedoucí, který řídí provádění stavby, a rovněž technický dozor stavebníka, který kontroluje provádění stavebních prací.

ČKAIT vede seznam autorizovaných osob a vybrané údaje (jméno autorizované osoby, obor a specializaci autorizace, adresu bydliště) uveřejňuje na svém webovém portálu. Seznam se průběžně aktualizuje a uvádí autorizované osoby, které mohou v dané době vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (tj. bez osob, které požádaly o přerušení autorizace, nebo osob, kterým byla pozastavena autorizace v důsledku disciplinárního opatření). U některých autorizovaných osob lze nalézt v tomto veřejném seznamu další kontaktní údaje a reference; tyto doplňující údaje mohou vkládat do seznamu ke svému jménu jednotlivé autorizované osoby.

Vzhledem k vysoké osobní odpovědnosti musí mít každá autorizovaná osoba pojistku odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti. Základní pojištění členů ČKAIT hradí Komora hromadně na základě pojistné smlouvy s pojišťovnou z členských příspěvků autorizovaných osob. Na pojištění sjednané Komorou může navázat volné individuální připojištění autorizovaných osob pro vyšší pojistné částky v závislosti na objemu realizovaných zakázek. Doklad o uzavření pojištění je autorizovaná osoba povinna předložit na vyžádání svému klientovi.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay