21. dubna 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Odpovědnost autorizovaných osob (III)

Autorizované osoby mají ve vztahu ke klientům a ke společnosti nejen odpovědnost soukromoprávní, danou obchodními vztahy a smlouvami a upravenou především občanským zákoníkem, ale také odpovědnost veřejnoprávní, související s jejich specifickým postavením ve výstavbě a upravenou veřejnoprávními předpisy, především autorizačním a stavebním zákonem. Jde tedy o odpovědnost řádově vyšší, než je odpovědnost vyplývající ze smluvních vztahů s klienty.

Postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob upravuje autorizační zákon. Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou. Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením.

Řády ČKAIT, které jsou pro její členy závazné, lze nalézt na webovém portálu Komory. Vztah ke klientům řeší Profesní a etický řád ČKAIT.

Veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob dále upravuje platný stavební zákon:

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

Odpovědnost autorizované osoby se vztahuje především k etapě přípravy a provádění stavby, případně se může jednat o odpovědnost za skryté vady dokončené stavby. Za dokončenou stavbu odpovídá vlastník stavby. Stavební zákon ukládá vlastníkovi stavby povinnost udržovat stavbu v řádném stavu po celou dobu její existence, uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby (např. průkaz energetické náročnosti budovy).

Na veřejnoprávní odpovědnost podle stavebního zákona navazuje odpovědnost trestně právní podle trestního zákoníku. Porušení veřejnoprávních povinností autorizovanou osobou může být kvalifikováno jako trestní čin obecného ohrožení, trestní čin ublížení na zdraví nebo trestní čin poškození a ohrožení životního prostředí.

Soukromoprávní odpovědnost autorizované osoby se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník upravil nově postavení a odpovědnost odborníka, kterým v dané souvislosti bude vždy autorizovaná osoba:

Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

Speciální ustanovení obsahuje občanský zákoník u odpovědnosti za vady stavby:

Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

  1. a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
  2. b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
  3. c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay