26. května 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vztah ke společnosti a ke klientovi a disciplinární odpovědnost autorizovaných osob

Vztah autorizované osoby ke klientovi upravuje Profesní a etický řád ČKAIT (dostupný na www.ckait.cz/rady). Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností ve výstavbě a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace. Při výkonu vybraných a dalších odborných činností odpovídá autorizovaná osoba za ochranu veřejného zájmu. Respektuje přírodní a kulturní hodnoty a usiluje o vytváření kvalitních stavebních děl. Je povinna dodržovat obecně závazné právní předpisy, řády a další vnitřní předpisy vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Autorizovaná osoba je povinna se průběžně a trvale odborně vzdělávat, sledovat odborné informace o vývoji profesí ve výstavbě jako celku a zejména o oboru, pro který jí byla udělena autorizace. Je povinna doplňovat si trvale své vědomosti a zvyšovat svou kvalifikaci.

Autorizovaná osoba je povinna chránit zájmy svého klienta, vykonávat práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla. Nesmí zahájit činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, bez důkladné znalosti řešené problematiky. Autorizovaná osoba podřizuje svůj osobní zájem oprávněnému zájmu klienta. Pokud by klient uplatňoval požadavky, které jsou v rozporu s ochranou veřejného zájmu, s ustanoveními právních předpisů a řádů ČKAT, je autorizovaná osoba povinna klienta o tom neprodleně vyrozumět a nedojde-li k nápravě vytčených skutečností, od zakázky odstoupit. Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být bez jeho souhlasu použity při jiné zakázce nebo činnosti. Autorizovaná osoba nesmí převzít rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího předchozího zhotovitele.

Projektant je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další projektanty autorizované v příslušném oboru či specializaci, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám. Jeho odpovědnost za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. Projektant je povinen uvádět na dokumentaci jména spoluautorů a uvést jmenovitě části dokumentace, které zpracovali.

Autorizovaná osoba je disciplinárně odpovědná Komoře. Pokud autorizovaná osoba poruší závažně nebo opakovaně své povinnosti, vyplývající z autorizačního zákona a z řádů ČKAIT, může klient podat stížnost Komoře. Disciplinárními orgány jsou dozorčí rada a její dozorčí komise, stavovský soud a jeho disciplinární senáty a představenstvo Komory. Disciplinární opatření jsou: písemná důtka, pokuta až do výše 50 tisíc Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše 3 let, odejmutí autorizace.

Dozorčí rada ČKAIT je povinna se zabývat každým podezřením ze spáchání disciplinárního provinění, ověřit odůvodněnost a věrohodnost sděleného podezření a zahájit ve věci šetření. Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě na elektronickém nosiči a podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Na základě provedeného disciplinárního šetření podává Dozorčí rada Stavovskému soudu ČKAIT návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Postup disciplinárních orgánů Komory činných v disciplinárním řízení a disciplinárním šetření, práva i povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením bezprostředně souvisejí, upravuje Disciplinární a smírčí řád ČKAIT (dostupný na www.ckait.cz/rady).

Podání stížnosti Komoře, případná účast na disciplinárním šetření nejsou pro klienta spojeny se žádnými finančními poplatky a náklady.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay