15. června 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace (V)

Vztah klienta (stavebníka, objednatele) a projektanta (zhotovitele čili autora projektové dokumentace) by měl být podle občanského zákoníku upraven smluvně (zákon č. 89/2012 Sb., dále ObčZ). Občanský zákoník vedle obecných smluvních podmínek podrobně upravuje tzv. základní smluvní typy, mezi které patří smlouva o dílo. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (ObčZ § 2586). Projektová dokumentace je dílem s nehmotným výsledkem (viz ObčZ § 2631 – 2635).

Projektant musí splňovat požadavek na autorizaci v příslušném oboru autorizace; v případě staveb pro bydlení je to obor pozemní stavby.

Uzavření smlouvy by měla předcházet finanční rozvaha stavebníka, její výsledek by měl konzultovat s projektantem. Stavebník by měl vzít v úvahu podmínky a dosažitelnost některého z aktuálních dotačních programů, většinou vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí nebo Státním fondem pro podporu investic. Vedle obecné představy o vzhledu a velikosti stavby, případně o stavebních úpravách dokončené stavby, by měl stavebník předat projektantovi seznam svých technických, provozních a jiných požadavků, které se stanou součástí smlouvy. Opět je třeba s projektantem konzultovat jejich reálnost, proveditelnost, vyvolané náklady; vzít také v potaz doporučení projektanta. Mnohdy vyšší finanční náklad na stavbu se promítne do nižších provozních nákladů a naopak.

Smlouvy ve stavebnictví, pokud obsahují všechny technické a další detaily a požadavky, bývají velmi rozsáhlé. Aby mohla být smlouva o dílo stručná a obsahovala jen základní náležitosti podle občanského zákoníku, je možné použít odvolání na jiné obvyklé dokumenty, kterými jsou:

Smluvní (obchodní) podmínky: Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. (ObčZ § 1751).

Platné technické normy (ČSN, ČSN EN nebo ČSN EN ISO): Ke smlouvě nelze přiložit jejich text, je chráněn podle pravidel a zásad CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Nedoporučujeme vkládat do smlouvy obecný požadavek typu „dílo bude provedeno podle platných technických norem“, ale technické normy nebo jejich části uvádět konkrétně a jmenovitě. Např. při přebírání evropských norem jsou po určitou dobu platné jak národní normy určené ke zrušení, tak přebírané nové evropské normy, které si mohou vzájemně odporovat.

Jiné vhodné a důvěryhodné dokumenty, např. Technické standardy ČKAIT, Metodické a jiné pomůcky systému PROFESIS ČKAIT, technická pravidla, pravidla správné praxe vydávané nevládními organizacemi ve stavebnictví (Cech pro zateplování budov, Hospodářská komora a další).

Na jednotlivé úrovně projektové dokumentace (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace stavby k posouzení autorizovaným inspektorem, projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby aj.). doporučujeme pohlížet jako na samostatné zakázky se samostatným smluvním ujednáním. V případě zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (či jiné dokumentace na této úrovni) by měla být uzavírána samostatná smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a související výkony. Těmito souvisejícími výkony jsou obstarávací služby (také nazývané inženýrská činnost ve výstavbě) a výkon autorského dozoru projektanta – autora této projektové dokumentace.

V případě, kde to stanoví stavební zákon, je stavebník povinen zajistit provádění autorského dozoru projektanta. „U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel a jejíž projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, je povinností stavebníka zajistit autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“ (platný stavební zákon, § 152). Sjednání autorského dozoru projektanta lze jen doporučit i u staveb financovaných z privátních zdrojů jako záruku vyvarování se případných následných problémů.

Zdroj: ČKAIT

FOTO: Pixabay