15. června 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Provádění stavby a stavební deník (VII)

Stavbu může provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby), který má příslušné živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Obvykle používaným smluvním typem občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ObčZ) pro provádění stavby je smlouva o dílo. „Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.“ (ObčZ § 2587) Občanský zákoník obsahuje specifická ustanovení týkající se provádění a převzetí stavby a vad stavby v oddíle Stavba jako předmět díla (§ 26232630).

Ve srovnání s předchozí právní úpravou obsahuje občanský zákoník zcela nové ustanovení o odpovědnosti za vady stavby v § 2630:

Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

  1. a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
  2. b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
  3. c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Veřejnoprávní povinnosti ukládá zhotoviteli stavby stavební zákon č. 183/2006 Sb. (SZ). Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Odborné vedení provádění stavby může vykonávat pouze fyzická osoba, která má potřebné oprávnění podle autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb.) v příslušném oboru autorizace. V případě staveb pro bydlení je to obor pozemní stavby.

„Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.“ (SZ § 160).

Podobně uvádí stavební zákon veřejnoprávní povinnosti stavebníka (§ 152) a stavbyvedoucího (§ 153) Stavebník je mj. povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Stavbu rodinného domu může stavebník provádět sám pro sebe také svépomocí. Stavebník musí v takovém případě zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím; stavebnímu úřadu musí oznámit jméno a příjmení stavbyvedoucího. Opět platí, že stavbyvedoucí musí splňovat požadavek na příslušný obor autorizace, tj. u staveb pro bydlení je to obor pozemní stavby. Stavbou prováděnou svépomocí je jak stavba, kterou provádí stavebník „vlastníma rukama“, tak stavba, jejíž realizaci provádí stavebník prostřednictvím řemeslných firem (řemeslná živnost podle živnostenského zákona).

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu stanoví stavební zákon povinnost vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. U vybraných jednoduchých staveb (např. vybrané udržovací práce, stavební úpravy, stavby zařízení staveniště aj.) postačí jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a další osoby, u nichž tak stanoví stavební zákon. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay