22. července 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Technický dozor stavebníka (VIII)

Mezi základními pojmy definuje stavební zákon jen stavební dozor (dozor nad prováděním stavby svépomocí), technický dozor stavebníka tu definován není. V § 152 ukládá stavební zákon povinnost stavebníkovi zajistit u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou k výkonu vybraných činností podle autorizačního zákona. Opět platí, že se musí jednat o autorizaci v příslušném oboru, tj. u staveb pro bydlení to je autorizace v oboru pozemní stavby. Stavební zákon dále zmiňuje technický dozor stavebníka v souvislosti se zápisem do stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku je mj. oprávněna provádět osoba, která vykonává na stavbě technický dozor stavebníka. Na výkon činnosti technického dozoru nejsou v současné době kladeny další podrobnější právní požadavky.

Účast technického dozoru stavebníka na provádění stavby vyžadují také některé dotační programy, např. program Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám. V tomto programu je vyžadováno předložení zprávy o výkonu technického dozoru stavebníka; zpráva je jednou z podmínek vyplacení dotace.

Ve stavební praxi je často používán termín „technický dozor investora“. Tento termín dnes nemá oporu v právních předpisech. Používaly jej dnes již zrušené tzv. předpisy v investiční výstavbě, např. prováděcí vyhlášky hospodářského zákoníku o základních podmínkách dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami. Technický dozor investora popisovaly následovně: „Investor je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.“

Potřeba výkonu technického dozoru stavebníka je dána na jedné straně vysokou mírou ochrany veřejného zájmu ve výstavbě a z toho vyplývajícími veřejnoprávními požadavky na stavebníka, na druhé straně neopakovatelností, složitostí a vysokou náročností provádění stavebních prací. Vedle stavebního zákona má výkon technického dozoru oporu i v občanském zákoníku v ustanoveních o stavbě jako předmětu díla (ObčZ § 2623 – 2630). Jedná se zejména o kontrolu provádění díla, právo na vyúčtování, vady stavby.

Pro smluvní vztah stavebníka a osoby vykonávající technický dozor se ukazuje jako nejvhodnější smluvní typ podle občanského zákoníku forma příkazní smlouvy. V příkazní smlouvě je třeba přesně určit povinnosti a pravomoci technického dozoru, vztah ke stavebníkovi a k dalším účastníkům výstavby. Jako vhodnou pomůcku pro obsah příkazní smlouvy na výkon technického dozoru lze doporučit Metodickou pomůcku ČKAIT Technický dozor stavebníka (MP 3.2), kterou lze najít v systému PROFESIS ČKAIT

Stavební zákon omezuje povinnost stavebníka na zřízení technického dozoru u veřejných zakázek na fázi provádění staveb. Zejména v případech, kdy stavebník (zadavatel veřejné zakázky) není sám odborně vybaven na přípravu stavby (zakázky), zadání a kontrolu projektové dokumentace aj., lze doporučit, aby stavebník (zadavatel) sjednal výkon technického dozoru stavebníka již ve fázi přípravných prací (pro přípravu investičního záměru, vypracování zadávacích podmínek zakázky, zadání a kontrolu projektové dokumentace aj.).

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay