26. května 2024

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vybrané činnosti a veřejný zájem ve výstavbě

Vybrané činnosti v procesu přípravy, navrhování a provádění staveb definuje platný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Jsou to činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a mohou je vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Setkává se s nimi každý stavebník, vlastník stavby nebo její provozovatel ve chvílích, kdy potřebuje zpracovat projektovou dokumentaci stavby pro stavební úřad, provádí novou stavbu nebo změny dokončené stavby prostřednictvím stavební firmy (zhotovitele) či svépomocí. Ve všech těchto případech se musí obracet na tzv. autorizované osoby – členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory autorizovaných architektů (ČKA).

Vybranými činnostmi jsou:

 1. projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování:
 • územně plánovací dokumentace,
 • územní studie,
 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
 • dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí,
 • projektové dokumentace stavby vyžadující ohlášení,
 • projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení,
 • projektové dokumentace k uzavření veřejnoprávní smlouvy,
 • projektové dokumentace stavby k posouzení autorizovaným inspektorem,
 • projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení,
 • projektové dokumentace změn staveb před jejím dokončením,
 • projektové dokumentace staveb k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení,
 • projektové dokumentace pro provádění stavby,
 • projektové dokumentace stavby pro nezbytné úpravy nařízené stavebním úřadem;
 1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

V případě autora projektové dokumentace je autorizovaná osoba označována jako projektant, v případě odborného vedení provádění stavby jako stavbyvedoucí. Povinné náležitosti projektové dokumentace staveb obsahuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektovou dokumentací prokazuje žadatel ve stavebním řízení, že při provádění a užívání stavby budou chráněny veřejné zájmy. Následně projektová dokumentace slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské, realizační (výrobní, konstrukční – názvosloví není ustálené) dokumentace stavby, podle níž probíhá realizace stavby. Její zpracování je povinností zhotovitele stavby. Realizační dokumentaci nemusí zpracovávat autorizovaná osoba, nejedná se o vybranou činnost ve výstavbě.

Veřejný zájem

Veřejný zájem patří mezi tzv. neurčité právní termíny a odpovídá přibližně termínu společenský zájem, celospolečenský zájem, obecný zájem. Podle Listiny základních lidských práv může být například veřejný zájem důvodem omezení vlastnického práva. Stojí tedy často v protikladu soukromých, individuálních zájmů a jedním z úkolů předpisů stavebního práva je vyvažovat veřejné a soukromé zájmy ve výstavbě.

Základní požadavky na stavby

Evropské země definují nejčastěji veřejný zájem ve výstavbě pomocí tzv. základních požadavků na stavby, které formulovaly právní předpisy Evropské unie. Nejdříve zrušená směrnice Rady 89/106/EHS a následně nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (oba dokumenty se týkají pravidel pro uvádění stavebních výrobků na společný evropský trh) přinesly původně šest, později sedm základních požadavků, které musí stavby plnit při běžné údržbě po dobu ekonomicky přiměřené životnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví osob.

 1. Mechanická odolnost a stabilita.
 2. Požární bezpečnost.
 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.
 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání.
 5. Ochrana proti hluku.
 6. Úspora energie a tepla.
 7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů.

V České republice jsou základní požadavky na stavby součástí platných stavebních předpisů a odvolává se na ně i nový stavební zákon, který nabude účinnosti 1. 7. 2023.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay