25. července 2024

Téma: Výměna podlah a podlahových krytin v bytech

Pro navrhování a provádění podlah ve stavebních objektech platí ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. Základními požadavky jsou:
 • vzhled povrchu, provedení spár, styk podlahy se stěnou;
 • stálobarevnost povrchu podlahy;
 • rovinnost povrchu – nášlapných vrstev (největší odchylka v místnostech určených pro trvalý pobyt osob nesmí být větší než 2 mm/2 m);
 • přímost hran a koutů;
 • vodorovnost podlah;
 • rozměrová stálost;
 • sklon podlahy (směrem k podlahovým vpustím a žlabům);
 • statické a mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku podlahových a vyrovnávacích vrstev, přídržnost, odolnost proti dlouhodobě působícímu statickému zatížení atd.);
 • tepelně technické vlastnosti;
 • působení vody a vlhkosti;
 • akustické vlastnosti;
 • optické vlastnosti;
 • chemické a biologické vlastnosti;
 • bezpečnost při užívání a požární bezpečnost (např. hořlavost, šíření požáru, skluznost);
 • hygienické požadavky.

Opravy podlah

Podlahy, které vykazují makroskopické poruchy a defekty, je nutno v závislosti na jejich druhu, provedení a životnosti opravit. Opravě předchází posouzení rozsahu jejich poškození včetně kontroly podkladu, na kterém jsou nášlapné vrstvy položeny. Nejčastějšími opravami podlah je zacelení trhlin včetně vyspravení poškozených či nesoudržných podkladních vrstev, přespárování (u podlah z dlažeb), dokotvení zkorýtkovaných a vrzajících prken (u podlah z palubek), vyplnění spár mezi jednotlivými prkny, parketami, a lokální nebo celoplošné přebroušení nerovností apod.

Výměny podlah

Vzhledem k tomu, že materiálová základna v oblasti podlahových konstrukcí se velmi rychle rozvíjí, zaznamenáváme poměrně velkou různorodost při volbě materiálů pro výměnu podlah v bytech. Při jeho výběru bychom měli návrh konzultovat s odborníky (projektantem). Provádíme-li výměnu, resp. modernizaci podlah, např. v panelových domech, měli bychom mít zejména na paměti, že s výměnou nášlapných vrstev musíme docílit i splnění požadavků na kročejový útlum konstrukce stropu nad jinou bytovou jednotkou.

Jak je zřejmé z posouzení stavu stávajících konstrukcí podlah panelových staveb, ty ve své skladbě neobsahují kročejovou izolaci. Při náhradě původních nášlapných vrstev podlah se stavebník většinou uspokojí s výměnou původní povlakové krytiny za novou nášlapnou vrstvu – krytinu. To spočívá v položení dřevěné lamelové podlahy, nové (zpravidla vinylové) povlakové krytiny či keramické dlažby na původní podklad tvořený vyspravenou betonovou mazaninou, aniž by se řešilo vkládání kročejové izolace, která zajistí útlum kročejového hluku a eliminuje jeho přenos do sousedících bytů.

Pokud jsou stavební úpravy bytů prováděny na základě stavebního povolení, bývá požadavek na splnění technických parametrů daný např. normou ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky, zakotven v podmínkách stavebního povolení. U stavebních úprav prováděných bez stavebního povolení v rámci udržovacích prací je tento požadavek nutno zakotvit do projektové dokumentace stavebních úprav, která by měla splňovat náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Revitalizace podlah je důležitou součástí modernizace bytů, a to zejména z důvodu životnosti podlah a stárnutí zabudovaných materiálů. Při výměně podlah a při volbě materiálů je zvláště důležité přihlédnout k bezpečnému provozu na podlaze, provozním podmínkám, k četnosti prováděné údržby a čištění, k estetickým požadavkům na vzhled povrchu a pobytovým podmínkám. Tyto podmínky a požadavky ovlivňují životnost konstrukce podlah a jejich užitné vlastnosti.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay