15. června 2024

Téma: Vyřizování úvěru a jeho zajištění

V žádosti dále uvádí osobní údaje žadatelů včetně podpisů a ověření jejich totožnosti, základní parametry úvěru, kalkulace, finanční situace, specifikace účelu a zajištění úvěru.

Doložení schopnosti splácet:

·         Zaměstnanec – potvrzení o příjmu na formuláři banky podle její specifikace (pracovní poměr, někdy výpis z účtu pro potvrzení zasílání mzdy, případně další doklady o zaměstnání).

·         OSVČ – daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, potvrzení o bezdlužnosti.

·         Další druhy příjmu – důchodový výměr, rodičovská dovolená, výživné.

·         Výdaje – doklady o stávajících splácených půjčkách a úvěrech, eventuálně další výdaje.

·         Dohoda o zúžení či zrušení SJM.

Doložení účelu úvěru:

·         výpis z KN – ne starší 3 měsíců,

·         snímek pozemkové mapy,

·         nájemní smlouva – u pronajímaných nemovitostí,

·         finanční plán na pokrytí celkových nákladů,

·         u koupě – kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí,

·         u výstavby, rekonstrukce a modernizace

o   rozpočtové náklady stavebních prací,

o   projektová dokumentace – dle rozsahu stavby,

o   stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací – je-li požadováno,

o   smlouva s dodavatelskou firmou,

o   kolaudační rozhodnutí – po ukončení.

 Refinancování úvěru:

·         původní úvěrová smlouva včetně dodatků,

·          původní zástavní smlouva,

·          souhlas původní banky s refinancováním,

·         vyčíslení zůstatku dluhu od banky.

Zajištění úvěru:

Hlavním zajištěním hypotečního úvěru je vždy povinně podle zákona zástavní právo k nemovitosti. Dále bývá bankou vyžadováno pojištění zastavených nemovitostí, vinkulované ve prospěch banky. V některých případech banka také požaduje životní pojištění nebo blankosměnku.

Požadované doklady:

·         výpis z katastru nemovitostí,

·         nabývací titul současného vlastníka,

·         smlouva zakládající omezení vlastnických práv,

·         ocenění nemovitosti znalcem banky,

·         projektová dokumentace,

·         rozpočtové náklady,

·         fotodokumentace současného stavu,

·         pojištění nemovitosti pro vinkulaci,

·         životní pojištění pro vinkulaci – je-li požadováno.

Žádost o úvěr spolu s veškerými požadovanými dokumenty žadatel předkládá bance k posouzení. Pokud banka úvěr schválí, nechá vypracovat potřebné smlouvy a dokumenty (smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, vinkulace apod.). Po jejich podpisu a splnění podmínek čerpání úvěru je v bance žadateli otevřen úvěrový účet a je možno započít s čerpáním prostředků ze schváleného úvěru.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay