22. července 2024

Téma: Z bytového družstva může být jeho člen vyloučen

Jedním z podstatných rozdílů mezi vlastnictvím bytu v domě, kde existuje společenství vlastníků jednotek a vlastnictvím družstevního podílu v bytovém družstvu, se kterým je spojen nájem družstevního bytu, patří možnost vyloučení člena bytového družstva při splnění zákonných podmínek. Tato skutečnost může být rovněž důvodem, proč se někteří členové bytového družstva snaží převést „svůj“ byt do vlastnictví. V zásadě je však zákonná úprava vyloučení člena bytového družstva nastavena k ochraně ostatních členů bytového družstva pro jeho řádné fungování.

Jaké jsou důvody, pro které může být člen bytového družstva vyloučen? Odpověď nalezneme v ustanovení § 734 zákona o obchodních korporacích, které stanovuje, že člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva:

–            poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo

–            byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu. Vyloučený člen bytového družstva má nárok na proplacení vypořádacího podílu, který však obvykle neodpovídá reálné tržní ceně družstevního podílu v bytovém družstvu.

Hrubé porušení povinností nájemce družstevního bytu vyplývající z nájmu bude vždy posuzováno dle okolností konkrétního případu a každý případ bude individuální. Za hrubé porušení povinností by tak mohlo být chápáno dlouhodobé nehrazení úhrad za služby nebo soustavné porušování práv ostatních nájemců a neukončení protiprávního jednání člena bytového družstva i přes urgence bytového družstva k ukončení protiprávního jednání. Doporučujeme prostudovat taktéž stanovy bytového družstva, které poměrně často obsahují výčet protiprávního jednání členů bytového družstva, které jsou považovány za hrubé poručení povinností. Obdobně může vymezovat smlouva o nájmu družstevního bytu. I přes smluvní ujednání musí být vždy naplněna podmínka hrubého porušení povinností nájemce družstevního bytu.

Proceduru vyloučení člena bytového družstva vymezují ustanovení § 615 až 622 zákona o obchodních korporacích. Pouze ve stručnosti uvádíme k proceduře vyloučení člena bytového družstva, že rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, přičemž o samotném vyloučení člena bytového družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán bytového družstva určený stanovami. Členovi bytového družstva jsou dány možnosti obrany vůči vyloučení prostřednictvím námitek a následné soudní ochrany. Blíže k náležitostem a lhůtám při proceduře vyloučení člena bytového družstva uvedená ustanovení. Vzhledem k vážnosti zásahu do práv člena bytového družstva při jeho vyloučení, doporučujeme neprodleně vyhledat právní pomoc kvalifikovaného advokáta.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay