25. května 2024

Téma: Zásady vedení trubních rozvodů v budovách

Technická zařízení budov představují soubor profesí a zřízení souvisejících se stavbou, jehož těžištěm jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Rozvody v objektech dělíme na ležaté, stoupací a připojovací vzájemně se liší nejen účelem rozvodu v rámci dané technické profese, ale i způsobem vedení, uložení a zakrytí.

Aby stavba správně fungovala a splňovala veškeré uživatelské požadavky, je nutné, aby i rozvody jednotlivých médií byly správně umístěny vzhledem ke konstrukci. Při návrhu vedení mohou být některé konstrukce oslabeny rozvody a některé konstrukce jsou pro vedení zcela nevhodné.

Ležaté rozvody – spojují vnitřní rozvody s přípojkou, kterou je stavba napojena na vnější rozvody TI. Tvoří páteřní horizontální rozvod potrubí a dopravuje médium k jednotlivým stoupacím potrubím. Ležaté rozvody se zpravidla vedou:

 • volně po stěnách, v závěsech, na konzolách;
 • v prostoru mezi stropem a podhledem;
 • v drážkách (pouze jednotlivá potrubí malých průměrů);
 • v kanálech pod podlahou;
 • ve speciálních technických konstrukcích nebo objektech (instalační chodba, instalační kanál, instalační podlaží…);
 • v zemi pod podlahou (pouze kanalizace).

Typické rozměry (průměry) ležatého potrubí jsou pro vnitřní kanalizaci 70, 100, 125 mm, pro vnitřní vodovod 25, 32, 40, 50 i více mm + tepelná izolace, pro vnitřní plynovod 15 až 40 mm, pro rozvody vytápění 32, 40 mm + izolace.

Svislé rozvody jsou rozvody mezi jednotlivými podlažími, tzn. překonávají konstrukční výšku v budovy. Spojují ležaté vedení s připojovacím, případně patrovým rozvodem.

Způsoby vedení stoupacího potrubí:

 • instalační šachtou;
 • drážkou ve stěně;
 • montovanou stěnou;
 • instalační předstěnou;
 • volně po stěně (garáže, prádelny, technická podlaží…).

Instalační šachta – lze vést všechny instalace kromě rozvodu vnitřního plynovodu, rozvody vytápění pouze pokud jsou izolovány a v dostatečné vzdálenosti od rozvodů vnitřního vodovodu a v závislosti na velikosti šachty.

Zdivo – cihelné dutinové bloky, pórobetonové tvárnice, CP, CDM, instalace nesmí oslabit nosnou funkci (drážka max. ½ konstrukce).

Montované stěny – sádrokartonové konstrukce apod., rozvody vedeny v dutině konstrukce a dimenze potrubí závisí na tloušťce konstrukce.

Předstěny sádrokartonové konstrukce, pórobetonové tvárnice, tloušťka předstěny podle maximálního průměru uložených instalací.

Železobeton – rozvody vedené pouze po povrchu.

Typické rozměry (průměry) svislého potrubí jsou pro vnitřní kanalizaci 70, 100, 125 mm, pro vnitřní vodovod 20, 25 mm + tepelná izolace, pro vnitřní plynovod 15, 20 i více mm, pro rozvody vytápění 32, 40 mm + izolace a pro vzduchotechnické potrubí (podtlakové větrání hygienických zařízení, odsávání digestoří) 150, 200 mm.

Připojovací potrubí – krátký ležatý rozvod v podlaží, který spojuje stoupací potrubí s konečným prvkem (baterie, zařizovací předmět, otopné těleso, spotřebič…) nebo rozlehlý patrový rozvod.

Vedení připojovacího potrubí:                                                                                 

 • drážkou ve stěně;
 • montovanou stěnou;
 • instalační předstěnou, podhledem;
 • v prostoru pod vanou;
 • volně po stěně – za kuchyňskou linkou, podřadnými prostory (garáže, prádelny, technická podlaží…);
 • podlahou (pokud to umožňuje skladba podlahy a stopu), např. připojovací potrubí v ochranných trubkách (systém „trubka v trubce“).

Typické rozměry (průměry) svislého potrubí jsou pro vnitřní kanalizaci 40, 50, 70, 100 mm, pro vnitřní vodovod 20, 25 mm + tepelná izolace, pro vnitřní plynovod 15, 20 i více mm, pro rozvody vytápění 20, 25 mm + izolace a pro vzduchotechnické potrubí (podtlakové větrání hygienických zařízení, odsávání digestoří) 125, 150 mm.

Zdivo – cihelné dutinové bloky, pórobetonové tvárnice, CP, CDM, instalace nesmí oslabit nosnou funkci konstrukce (drážka ⅓ ‐ ⅖ tloušťky konstrukce).

Montované stěny – sádrokartonové konstrukce apod., instalace vedena v dutině, rozměr dutiny závisí na dimenzi potrubí.

Předstěny – sádrokartonové konstrukce, pórobetonové tvárnice, konstrukce předsazena před obvodové konstrukce, mezibytové, resp. akustické příčky (podhled s větracími mřížkami).

Železobeton – musí být řešeno ve fázi projektu, nejsou možné dodatečné prostupy konstrukcí instalace vedené po povrchu.

Rozvody nelze vést – mezibytovou akustickou příčkou a železobetonovou stěnou (kromě prostupů) a nedoporučuje se vést – obvodovou stěnou.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay