30. května 2024

Téma: Zateplení bytových domů, výměna oken a dveří

Zateplení bytových domů představuje velmi širokou problematiku zahrnující, mimo jiné, řešení požární bezpečnosti.

Jedná se zejména o nejčastěji použité řešení kontaktního zateplení obvodových stěn z exteriéru, výměnu výplní otvorů a zateplení střešního pláště.

Pro dodatečné zateplení budovy je nutno vypracovat projektovou dokumentaci, jejíž součástí je požárně bezpečnostní řešení. Ještě před zahájením prací na projektové dokumentaci je dobré celý záměr zateplení posoudit z hlediska požární bezpečnosti odborníkem a nespoléhat se pouze na nabídky stavebních firem.

Zejména je nutné ověřit možnost aplikace použití pěnového polystyrénu, která vychází ve srovnání s použitím minerální izolace ekonomicky příznivěji, ale ne vždy je jeho použití možné.

Základní problematika požární bezpečnosti je popsána v normě ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, ve které došlo ke zpřísnění možnosti použití pěnového polystyrénu při zateplení konstrukcí obvodových stěn budov. Zateplovací prvky musí splňovat požárně bezpečnostní požadavky jednotlivě (tepelné izolace, omítka, kotevní prvky) i jako ucelená sestava. Materiály použité pro zateplení jsou členěny do tříd podle reakce na oheň, nehořlavé A1 nebo A2 (např. minerální izolace) až hořlavé E, F (např. pěnový polystyren).

Požadavky na způsob zateplení z pohledu požární bezpečnosti se rozdělují podle požární výšky budovy. Požární výškou je výškový rozdíl mezi podlahou 1. nadzemního podlaží a podlahou posledního užitného (obytného) podlaží. Rozdílné požadavky jsou kladeny na jednopodlažní stavby, na budovy s požární výškou menší nebo rovnou 12 m, na stavby s požární výškou menší nebo rovnou 22,5 m a na budovy s požární výškou nad 22,5 m.

Zateplení jednopodlažních budov je řešeno v článku 3.1.3.1 normy ČSN 73 08 10:2016. Materiály použité na vnější zateplení musí splňovat požadavky třídy reakce na oheň alespoň E, další požadavky zde nejsou stanoveny. Obvodové stěny jsou posuzovány jako zcela požárně otevřené plochy.

Zateplení bytových domů s požární výškou menší nebo rovnou 12 m je řešeno v článku 3.1.3.2 normy ČSN 73 0810:2016. Při konstrukční výšce panelových domů 2,8 m se jedná obvykle o bytové domy s maximálně 5 nadzemními podlažími. Ucelená sestava zateplovacího systému musí splňovat podmínky třídy reakce na oheň alespoň B. Použitý materiál tepelné izolace musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E, index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce musí být roven 0 a musí být provedeno kontaktní spojení soustavy zateplení se zateplovanou konstrukcí. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, jsou požadovány pásy z hmot třídy reakce na oheň A1, A2. Zjednodušeně řečeno: obvodové stěny budov do 12 m požární výšky lze zateplit pěnovým polystyrenem se sníženou hořlavostí, při založení nad terénem se musí použít pásy minerální vaty v šířce 900 mm. Je nutné použít certifikovaný systém a doložit platné atesty. Při nekontaktním spojení s nosnou konstrukcí můžeme použít pro zateplení pouze materiály třídy reakce na oheň A1 a A2, tedy minerální izolaci.

Zateplení bytových domů s požární výškou větší než 12 m a zároveň menší nebo rovnou 22,5 m je řešeno v článku 3.1.3.3 normy ČSN 73 0810:2016. Při konstrukční výšce panelových domů 2,8 m se jedná obvykle o bytové domy s maximálně 9 nadzemními podlažími. Ucelená sestava zateplovacího systému musí opět splňovat podmínky třídy reakce na oheň alespoň B. Použitý materiál tepelné izolace musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E, index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce musí být roven 0 a musí být provedeno kontaktní spojení soustavy zateplení se zateplovanou konstrukcí. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, jsou požadovány pásy z hmot třídy reakce na oheň A1, A2. Následují další požadavky na pásy nehořlavých hmot u oken a dveří, v místě vedení elektroinstalace a bleskosvodu, v místě vyústění vzduchotechniky, na pavlačích a vnějších schodištích, v průjezdech a podchodech, na podhledech horizontálních konstrukcí a mezi jednotlivými stavbami. Z tohoto vyplývá, že možnost použití pěnového polystyrénu je velmi omezená.

Při nekontaktním spojení lze užít opět pro zateplení pouze hmoty třídy reakce na oheň A1 a A2, tedy minerální izolaci.

Zateplení bytových domů s požární výškou větší než 22,5 m je řešeno v článku 3.1.3.4 normy ČSN 73 0810:2016. U těchto budov je možné použít pouze hmoty třídy reakce na oheň A1 a A2, tedy minerální izolaci.

Všechny tyto požadavky platí i při demontáži a výměně stávajícího zateplení. Při nově přidávané sestavě zateplení na stávající je nutno tyto požadavky aplikovat také na stávající vrstvy.

Dále je nutné upozornit na přísnější požadavky pro budovy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory a domy se zdravotnickými zařízeními. Pro zateplení obvodových stěn těchto staveb je použití pěnového polystyrenu z důvodů požární bezpečnosti téměř nemožné.

Požárně bezpečnostní předpisy platí také pro zateplení střešního pláště a položení nové střešní krytiny. Je třeba vyhodnotit plochu střechy a její umístění. Základním limitem pro přísnější požadavky na klasifikaci střešního pláště je plocha nad 1500 m2. Větší plochy musí splnit požadavek na šíření požáru BROOF (t1) nebo být členěn požárními pásy šířky 2 m na menší plochy. Střešní plášť umístěný v požárně nebezpečném prostoru musí splnit přísnější požadavek BROOF (t3). Na střešní pláště s plochou do 1500 m2 umístěné mimo požárně nebezpečný prostor nejsou kladeny další požadavky.

Pro výměnu oken a dveří na chodbách a schodištích platí základní podmínka, že nesmí být zhoršeny parametry únikové cesty. Není možné zmenšovat plochu otvíravých částí oken, otáčet směr otevírání dveří, zmenšovat průchodnou šířku dveří a okna musí mít otevírání dosažitelné z úrovně podlahy. Vstupní dveře do budovy na únikových cestách musí mít ze strany úniku kliku, ne kouli. Pokud budou dveře na únikových cestách vybaveny elektrickými zámky, musí mít možnost otevření i v případě výpadku elektrického proudu a možnost otevření ve směru úniku i bez použití magnetické karty. Případně je nutné osadit panikové kování. Umístění klíče pod sklo již není přípustné. Jakákoliv tlačítka pro nouzové otevření dveří musí mít záložní zdroj. Celkové řešení je doporučeno konzultovat s odborníkem v oboru požární bezpečnosti, a to i v případě, že nebude vypracovávána projektová dokumentace. Jedná se obvykle o velké finanční částky a v sázce je především bezpečnost obyvatel domu.

Text: ČKAIT

Foto: Unsplash