26. května 2024

Téma: Zděné stavby

Zděné stavby představují stavební objekty vytvořené z cihel nebo z kamene. Tato technologie výstavby byla používána v Evropě a ve světě po celá staletí především na svislé konstrukce staveb. Není téměř stavby, na níž by i dnes zdivo nebylo použito.

Zdivo vzniká spojením cihel neboli zdicích prvků z vhodných stavebních materiálů. K jejich spojení je dlouhodobě používáno malty. Spojením zdicích prvků jsou vytvářeny jednotlivé zděné konstrukce stavby, jako jsou například stěny a příčky.

Zdivo si ale nemůžeme představit jen jako jeden z tradičních stavebních postupů nebo konstrukcí, plní u staveb více funkcí. Vytváří stavbu, slouží jako stabilní nosná konstrukce nebo dělí vnitřní prostory. Vytváří také vnější obálku budov a představuje bariéru mezi vnějším, často studeným a hlučným prostředím, a vnitřním prostorem. Nelze zapomenout na architektonickou a estetickou funkci zdiva. S jeho pomocí získávají stavby nejen svoji formu a vzhled, ale i jedinečný a monumentální charakter. Pohledové zdivo s viditelnou strukturou cihel se uplatňuje přímo ve fasádách a na površích staveb.

Také dnes jsou na zdivo kladeny stejné nároky jako v minulosti. Dnešní moderní zdivo je zcela jiné než původní tradiční zdivo z kamene nebo plných cihel. Rozvoj nových technologií výstavby, požadavky na rychlost stavění, snaha o omezení pracnosti a užívání mokrého procesu na stavbě a stavebně fyzikální požadavky ovlivnily zdivo v posledních desetiletích natolik, že dnes užíváme a navrhujeme konstrukce ze zcela jiných a sofistikovanějších zděných prvků. Proto dnes rozlišujeme cihly určené pro zděné konstrukce s nosnou, tepelně izolační, akustickou nebo dělicí funkcí. Pro návrh a realizaci dnešních zděných staveb potřebujeme použít takové řešení, které také splňuje současné právní a technické požadavky na výstavbu a zajišťuje dostatečnou spolehlivost a životnost stavby. Snažíme se ale také zajistit dobrou vnitřní pohodu. Pro dnešní dobu to znamená, aby stavby byly zdivem dobře zvukově a tepelně izolovány. Zděné budovy navrhujeme v tepelně izolačním standardu jako nízkoenergetické, pasivní nebo i s téměř nulovou spotřebou energie. Takový je nejen současný trend doby a vliv předpisů k roku 2020, ale i výhled konstruování zděných staveb do budoucna. Z technického pohledu to znamená, že různě umístěné zděné stěny budou u stavby jiného provedení.

Nosné zděné svislé prvky jsou stále častou součástí stavebních objektů a historicky představují základ stavební technologie. Pro návrh nosnosti a provedení zděných konstrukcí dnes používáme českých a zároveň sjednocených evropských norem. Výhodou je shodný způsob označování, navrhování a používání zděných konstrukcí pro jednotlivé státy Evropy. Můžeme tak používat cihly z různých států a navrhovat zděné stavby podle jednotných zásad a postupů. Tyto normy určené pro zdivo zjednodušeně nazýváme Eurokód 6, zkráceně EC6. Platí jako jediný předpis pro navrhování od března 2010.

Dnešní výstavba zděných staveb není orientována pouze na užívání cihel. Výrobci zdicích prvků nabízejí ucelené stavební systémy, které kromě cihel nabízejí i prvky pro překlady nad otvory ve stěnách, pro příčky, na stropní konstrukce nebo na schodiště a střešní části. Vyráběny jsou také speciální tvarovky. Cílem těchto programů je komplex prvků od jednoho výrobce, z něhož můžete postavit celý nebo téměř celý dům v takzvané hrubé stavbě, tj. z nosných konstrukcích, jako jsou stěny a stropní konstrukce. Můžeme volit z výrobních programů a systémů z pálených cihel, pórobetonu nebo z betonových či vápenopískových prvků.

U zděných staveb je možno využít výše zmíněnou nabídku a stavět z jednoho materiálu nebo můžeme cihly z různých materiálů použít na některé konstrukce stavby. Takovým případem je například použití jiných cihel na vnější stěny a na vnitřní stěny, pilíře nebo příčky. Pro použití různých typů zdiva je potřeba uvážit i vliv velikosti zatížení od stavby. Jedná se o vzdálenost stěn a otvory ve stěnách, které tyto stěny oslabují. Na více zatížené stěny a pilíře použijeme zdivo s vyšší nosností. To znamená jiný typ cihel a malty. Konečný návrh by měl provádět zkušený projektant, který uváží všechny aspekty návrhu a použití zděných konstrukcí. Nejedná se zde jen o zdivo, ale i o důsledky na něj působících stropních a střešních konstrukcí.

Podíváme-li se na vlastní navrhování zděných staveb, musíme rozlišovat mezi možnostmi technického řešení pro nízkopodlažní a pro vícepodlažní stavby. Nízkopodlažní stavby do tří podlaží umožňují použití tepelně izolačních cihel s nižší pevností se značkou do P10 na obvodové stěny. Samostatnou kategorii představují jednopodlažní objekty, které musejí mít stabilní zděnou konstrukci pro uložení většinou dřevěných krovů a vazníků na velká rozpětí. Vícepodlažní objekty od čtyř podlaží naopak vyžadují použití cihel z únosnějších staviv s pevnostní značkou od P10 výše. Důležité již je vždy ztužení zdiva stropy a příčnými stěnami.

Zpracování projektové dokumentace stavby domu musí být podle stavebního zákona svěřeno odborně způsobilé osobě s tzv. autorizací. Takovou osobou jsou autorizovaní technici, inženýři a architekti, kteří svoji odbornost mohou prokázat kulatým razítkem se státním znakem získaným na základě zvláštních zkoušek. Odbornost zaměření jejich činnosti odpovídá ustanovením zákona 360/1992 Sb. Jednou z možností vyhledání takových osob je využití seznamu autorizovaných osob pod Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznam lze získat přímo na webových stránkách komory. Odbornost autorizovaných osob je zde členěna podle oborů jejich autorizace. Pro zděné stavby je možné využít autorizaci v oboru Pozemní stavby, která obsahuje celé stavební řešení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay