22. července 2024

Téma: Změny v bydlení

Podpora bydlení (VIII)

Státní fond podpory investic (SFPI) má v oblasti podpory nového bydlení v současné době aktivní tři programy, první dva čerstvě upravené nařízeními vlády z počátku letošního roku:

 1. Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let

Upraven nařízením vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí.

Dotaci lze použít na:

 • modernizaci bytu či rodinného domu stavebními úpravami, nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím,
 • výstavbu novostavby rodinného domu,
 • změnu stavby či její části na obydlí,
 • koupi bytu,
 • koupi rodinného domu,
 • koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu.

Žadatelem může být ten, kdo:

 • žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo
 • žije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.

Výčet podmínek pro poskytnutí úvěru upravuje § 3 uvedeného nařízení vlády.

Program umožnuje poskytnutí úvěru až do výše:

 • nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč na modernizaci obydlí,
 • nejvýše 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu:
  • výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu,
  • koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé tohoto bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná.

Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, mimořádné splátky či předčasné splacení úvěru není zpoplatněno, stejně jako správa a vedení účtu. Úroková sazba je ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 % za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s příjemcem trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let. Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % p.a. Příjemci úvěru náleží dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte.

Splatnost úvěru je nejvýše 10 let v případě modernizace, nejvýše 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny. Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

 1. Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů

Upraven nařízením vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.

Dotaci lze použít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení, a
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Žadatelem může být obec nebo právnická či fyzická osoba. Výčet podmínek pro poskytnutí úvěru upravuje § 4 uvedeného nařízení vlády. Nájemní smlouvu lze uzavřít toliko s fyzickou osobou, která prokáže splnění podmínek stanovených v § 5 uvedeného nařízení vlády. Princip podmínek je postaven hlavně na posuzování výše průměrného čistého měsíčního příjmu osob, které budou byt užívat.

Program umožnuje poskytnutí úvěru až do výše 90 % rozhodných výdajů s limitem výše úvěru 100 mil. Kč při úrokové sazbě ve výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, mimořádné splátky či předčasné splacení úvěru není zpoplatněno, stejně jako správa a vedení účtu. Splatnost úvěru je nejméně 10 let a nejvýše 30 let ode dne dokončení stavby.

 1. Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Upraven nařízením vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění pozdějšího předpisu.

Dotaci lze využít na:

 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu,
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt,
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt,
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu,
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu,
 • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Žadatelem může být jen obec či svazek obcí, městská část či obvod. Výčet podmínek pro poskytnutí úvěru upravují §§ 5 až 9 uvedeného nařízení vlády.

Program umožnuje poskytnutí úvěru až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru s limitem výše úvěru do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu. Úroková sazba je ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba zůstává fixní po celou dobu splácení úvěru. Splatnost úvěru je nejméně 30 let ode dne dokončení výstavby bytu s tím, že po dobu splácení úvěru musí sloužit k nájemnímu bydlení, nejméně však po dobu 20 let.

 Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB, ve spolupráci se SFPI

Foto: Pixabay